Học phí của Viện ĐH Mở Hà Nội khi đổi mới cơ chế hoạt động

Bạch Dương

Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, Viện ĐH Mở Hà Nội hướng đến là ĐH trực tuyến hàng đầu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Viện ĐH Mở Hà Nội thực hiện cơ chế thu và quản lý học phí theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Trên cơ sở đó, mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà trình độ đại học chính quy năm học 2017 - 2018 là 10,6 triệu đồng/sinh viên/năm học, năm học 2018 - 2019 là 11,6 triệu đồng/sinh viên/năm học, năm học 2019 - 2020 là 12,8 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Viện thực hiện tính toán và công khai mức thu học phí cụ thể theo từng nhóm ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo trước khi tuyển sinh bảo đảm mức thu học phí bình quân (của chương trình đại trà) không vượt mức thu học phí bình quân tối đa theo quy định tại Quyết định này.

Viện quyết định mức trần học phí đối với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần; thạc sĩ bằng 1,5 lần mức học phí chương trình đại trà trình độ đại học chính quy cùng nhóm ngành đào tạo; mức học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 1,5 lần mức trần học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành đào tạo (học phí này bao gồm: Học liệu, thiết bị công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật cho sinh viên trong quá trình học tập).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet