Học phí ĐH Y Dược Cần Thơ khi đổi mới cơ chế hoạt động

Hoàng Thanh

Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của ĐH Y Dược Cần Thơ với quy định về học phí như sau:

Trường thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và quy định tại Quyết định này. Mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà trình độ đại học chính quy như sau:

Học phí ĐH Y Dược Cần Thơ khi đổi mới cơ chế hoạt động - ảnh 1

Trường thực hiện công khai mức thu học phí cụ thể cho từng nhóm ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo trước khi tuyển sinh, bảo đảm mức thu học phí bình quân (của các chương trình đại trà) không vượt quá mức thu học phí bình quân tối đa của Trường theo quy định tại Quyết định này;

Trường quyết định mức thu học phí đối với ngành đào tạo bác sỹ, dược sỹ, cử nhân theo nhu cầu xã hội trên cơ sở ký kết và không vượt quá mức trần học phí tương ứng quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ;

Trường quyết định mức trần học phí đối với trình độ đào tạo tiến sĩ, chuyên khoa II bằng 2,5 lần; thạc sĩ, chuyên khoa I, Nội trú bằng 1,5 lần mức học phí của chương trình nêu trên;

Đối với các đối tượng đã nhập học trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, Trường thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ (theo mức trần học phí quy định đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập chưa bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư) với mức tăng tối đa năm sau không quá 30% của năm trước liền kề kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Thu dịch vụ khám chữa bệnh:

Trường thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với phạm vi chuyên môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mức thu từ cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Thu sự nghiệp:

Trường thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ, dịch vụ y tế, các nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng và cấp kinh phí thực hiện trên nguyên tắc cạnh tranh trong đấu thầu, kinh phí tiết kiệm được bổ sung vào kinh phí hoạt động của Trường. Khoản thu từ các hoạt động này được công khai theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý.

Tiền lương và thu nhập:

Ngoài tiền lương ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước, Trường quyết định thu nhập tăng thêm của người lao động từ nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định, theo Quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

Thành lập Quỹ hiến tặng:

Trường được thành lập các Quỹ hiến tặng theo quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện và quyết định sử dụng các quỹ này cho mục đích giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh của Trường.

Sử dụng nguồn thu:

Thực hiện tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoạch và quyết định sử dụng kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của Trường để đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực và bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học;

 Hằng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên của Trường được trích lập các quỹ sau: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (tối thiểu 25% chênh lệch thu chi), Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập và các quỹ hỗ trợ sinh viên;

Việc quản lý và sử dụng khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

Khoản thu học phí và các khoản thu sự nghiệp được gửi tại ngân hàng thương mại; toàn bộ tiền lãi tiền gửi ngân hàng được sử dụng để lập các quỹ hỗ trợ sinh viên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet