Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng

Đỗ Lan

Huyện Thống Nhất (Đồng Nai) vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cơ sở theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Quang cảnh buổi hội nghị

Hội nghị diễn ra vào ngày 2/8. Tại đây, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Quang Huy-TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Đồng chí Lương Văn Định-UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy triển khai Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về giám sát trong Đảng.

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quang Vinh-Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) là tiền đề quan trọng, vì vậy từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình của địa phương mình.

Muốn vậy, từng tổ chức đảng phải xây dựng chương trình trọng tâm, xác định lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet