Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo kết quả Đại hội XII

BTV (dẫn đăng)

Theo website Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng ngày 29/01/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Giám đốc Học viện báo cáo tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; lãnh đạo, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Học viện tại Hà Nội; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm Học viện.

Báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới cán bộ, đảng viên, GS,TS Tạ Ngọc Tấn cho biết, diễn ra từ ngày 20-28/01/2016, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu và chương trình đề ra.

GS,TS Tạ Ngọc Tấn thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Về dự Đại hội XII của Đảng có 1.510 đại biểu thay mặt cho hơn 4,5 triệu đảng viên toàn Đảng và tổ chức thành 68 đoàn, trong đó có 197 đại biểu đương nhiên, 1.300 đại biểu bầu cử và 13 đại biểu được chỉ định, tăng 133 đại biểu so với Đại hội XI của Đảng.

Với phương châm chỉ đạo của Đại hội là: “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới”, Đại hội đã thực sự phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và tạo được sự thống nhất cao với các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội, gồm: Báo cáo Chính trị; Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Về vấn đề nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Tạ Ngọc Tấn cho biết, trên cơ sở đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học, thận trọng và thực sự phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tạo được sự thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và của các đại biểu đại hội.

Đại hội chỉ bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 200 đồng chí với số phiếu tập trung cao, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí; bầu Ban Bí thư gồm 3 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị và tái cử chức Tổng bí thư của Đảng nhiệm kỳ khóa XII. Đồng chí Trần Quốc Vượng được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Nhân dịp này, GS,TS Tạ Ngọc Tấn chúc mừng đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã được tín nhiệm bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet