Học viện Công nghệ BCVT đổi mới cơ chế hoạt động tài chính như thế nào?

Hoàng Thanh

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 222/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Theo đó, về căn bản, Học viện thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện theo Nghị quyết số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 với một số nội dung cơ bản.

Về chính sách hỗ trợ, học bổng, học phí: Học viện hỗ trợ toàn bộ chênh lệch giữa mức học phí của Học viện với mức học phí được miễn, giảm theo quy định của Nhà nước đối với sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành, chế độ viện trợ đối với học sinh, sinh viên người nước ngoài theo diện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ các nước liên quan.

Ngoài các đối tượng được miễn, giảm học phí theo Chính sách của Nhà nước, Học viện xây dựng thực hiện chính sách học bổng, khuyến khích học tập dành cho sinh viên xuất sắc và sinh viên là đối tượng chính sách.

Học viện ưu tiên bố trí nơi ở cho sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách được ở, được miễn, giảm tiền thuê chỗ ở trong kí túc xá của Học viện và các chính sách hỗ trợ khác tùy theo điều kiện của học viện.

Về đầu tư, liên doanh, liên kết và mua sắm: Chủ động cân đối nguồn thu và huy động các nguồn hợp pháp khác, quyết định các dự án đầu tư, mua sắm, sửa chữa để phát triển tổng thể cơ sở vật chất của Học viện theo mô hình trường đại học hiện đại trên thế giới.

Quyết định việc sử dụng tài sản, cơ sở vật chất và giá trị thương hiệu của học viện để liên doanh, liên kết thực hiện các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, quyết định việc cho thuê tài sản để sử dụng cho các hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và hỗ trợ sinh viên theo quy định của pháp luật.

Quyết định các dự án đầu tư sử dụng nguồn thu hợp pháp của học viện và các nguồn thu khác do học viện huy động, thực hiện các thủ tục về đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Được Nhà nước tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành các dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai từ nguồn ngân sách nhà nước, được nhà nước ưu tiên đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông,  được Nhà nước xem xét hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay ngân hàng và được ưu tiên vay từ các nguồn vốn ưu đãi khác để thực hiện các dự án đầu tư, phát triển học viện theo quyết định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet