Hội LHPN Gia Lai xây dựng Chương trình hành động Thực hiện NQĐH Đảng XII

BTV

Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã xây dựng Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm mục đích:

Nhằm phát huy năng lực, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ; nâng cao vai trò và năng lực của tổ chức Hội trong tập hợp, tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các cấp Hội cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào các phong trào thi đua và chương trình công tác trọng tâm của Hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chương trình hành động gắn với mục tiêu, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và xác định vai trò, trách nhiệm của Hội trong việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp Hội trong tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; gắn với việc thực hiện chương trình hành động số 32/CTr-TU thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Các giải pháp chủ yếu được đề ra là Tăng cường tuyên truyền vận động phụ nữ phát huy truyền thống, thực hiện chủ trương, chính sách, luật pháp và xây dựng gia đình hạnh phúc; Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có chất lượng; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cả về nội dung và phương pháp tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội các cấp gắn với nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP của địc phương: Tập trung tuyên truyền, vận động phụ nữ rèn luyện 04 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu -Đảm đang”; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”;  Triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên, phụ nữ;  hướng dẫn mỗi hội viên thực hiện ít nhất 1 việc cụ thể làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì triển khai thực hiện phong trào “Phụ nữ Gia lai với hũ gạo tiết kiệm của Bác” do Hội LHPN tỉnh phát động....

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chú trọng thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” chủ động xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, đặc biệt tập trung tiêu chí “không đói nghèo” phấn đấu hàng năm mỗi cơ sở Hội giúp 1-2 hộ đạt các tiêu chí 5 không 3 sạch; Tham mưu đề xuất giải pháp giúp phụ nữ nghèo người dân tộc thiểu số giảm nghèo bên vững. Tập trung giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ về vốn Ngân hàng CSXH, vận động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo trong khuôn khổ các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục thực hiện phong trào“Phụ nữ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới" ...

Tiếp tục thực hiện chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền: Nâng cao chất lượng công tác giám sát, đóng góp ý kiến, phản biện xã hội; Tham mưu đề xuất chính sách, luật pháp. Kịp thời phát hiện và tích cực tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của phụ nữ, trẻ em: Tiếp tục tham mưu thực hiện chương trình hành động số 32/CTr-TU thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ chính trị về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về trách nhiệm đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới;  Tích cực tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền để tăng cường công tác phụ nữ và bình đẳng giới vào việc lập quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tham mưu đề xuất giới thiệu cán bộ nữ nhằm góp phần tăng đảng viên nữ, tăng tỷ lệ nữ trong cấp ủy Đảng, các cơ quan dân cử và các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của tổ chức Hội, chú trọng xây dựng cơ sở Hội vùng đặc biệt khó khăn, vùng DTTS:  Nâng cao chất lượng hoạt động Hội ở cơ sở, đổi mới nội dung và đa dạng hoá hình thức sinh hoạt; Thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội, duy trì và phát triển đội ngũ hội viên nòng cốt, tình nguyện viên. Tập trung nhân rộng mô hình “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu”; Tăng cường đánh giá, nghiên cứu, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay: Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện phương châm “hướng về cơ sở”, bảo đảm cán bộ chuyên trách trực tiếp tham gia điều hành và hướng dẫn sinh hoạt hội viên. Chú trọng công tác nghiên cứu các chuyên đề liên quan đến phụ nữ hoặc công tác Hội phù hợp với thực tiễn.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet