Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Uyên Châu

​Giữa tháng 9/2017, Ban Tuyên giáo thị xã Long Khánh (Đồng Nai) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho cán bộ, đảng viên thuộc các đảng bộ khối cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe ông Bùi Hồng Sơn - Phó Ban tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Long Khánh trình bày những nội dung cơ bản của 2 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Trong mỗi Nghị quyết trên, ông Bùi Hồng Sơn tập trung trình bày đánh giá thực trạng về thành tựu, một số hạn chế yếu kém; xác định mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể; một số giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Thông qua hội nghị này, các đảng viên đã nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 khóa XII, trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, sự sáng tạo trong tổ chức để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet