Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Hiền Hòa (Đảng Cộng sản)

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2011-2015.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Ngô Văn Dụ đã phân tích bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới tác động, ảnh hưởng tới công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức, nhất là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn nghiêm trọng; tình trạng buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý, tự phê bình và phê bình, tính chiến đấu giảm sút còn diễn ra ở các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị; kỷ cương phép nước trong nhiều việc, nhiều lúc chưa nghiêm. Thất thoát, lãng phí các nguồn lực trong quản lý kinh tế, đặc biệt là quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý doanh nghiệp nhà nước và chi tiêu ngân sách nhà nước... Nhiều vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết. Những mặt trái này đã tác động trực tiếp đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề, khó khăn và phức tạp hơn.

Toàn cảnh hội nghị

Trong bối cảnh chung đó, đồng chí Ngô Văn Dụ nhấn mạnh, hội nghị cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những mặt thuận lợi và những khó khăn đã tác động tới nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, phân tích làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là những điểm mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội và Điều lệ Đảng khóa XI, việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, dự báo chính xác tình hình sắp tới và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, sát hợp cần tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Ngô Văn Dụ đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao ý thức trách nhiệm, từ nhận thức và kết quả hoạt động, kinh nghiệm thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là việc xử lý những vấn đề mới phát sinh trong nhiệm kỳ, tập trung thảo luận, kiểm điểm, đánh giá đầy đủ, chính xác, khẳng định những kết quả, ưu điểm đã đạt được, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp phục vụ nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011- 2016, nhân sự đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; việc kiểm điểm và khắc phục sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Mặt khác, cần kiểm điểm việc phát huy vai trò, chức năng tham mưu của ủy ban kiểm tra, các ban của cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ do cấp uỷ giao, chỉ đạo công tác xây dựng Ngành Kiểm tra. Đánh giá sự chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới.

Đồng chí Ngô Văn Dụ đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những nhân tố, vấn đề mới có ảnh hưởng, tác động đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng để có căn cứ, cơ sở, điều kiện xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất, bổ sung các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, có tính khả thi, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng cũng như tình hình, điều kiện thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị, đề xuất, góp ý sửa đổi, bổ sung những quy định của Đảng trong công tác xây dựng Đảng nói chung, về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nói riêng.

Đồng chí Ngô Văn Dụ phát biểu khai mạc hội nghị

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Lê Hồng Anh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích và kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng.

Ông Lê Hồng Anh chỉ rõ bên cạnh những kết quả, thành tích nêu trên, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, cần thấy rằng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng so với yêu cầu nhiệm vụ cũng còn nhiều mặt hạn chế, nhiều nơi triển khai thực hiện chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt biểu hiện ngày càng nghiêm trọng, diễn biến phức tạp hơn.

Tình hình trên, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu phải có nhận thức đúng, đầy đủ, hết sức quan tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI I của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh trong tình hình hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tác dụng và sự cần thiết của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có kết quả nhiệm vụ quan trọng này, bảo đảm đúng tư tưởng chỉ đạo "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả" và phương châm "công minh, chính xác, kịp thời," góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động xây dựng, ban hành quy chế, phương hướng nhiệm vụ, chương trình toàn khóa, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm cụ thể, thiết thực, đúng phương châm, "kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm," "giám sát phải mở rộng;" kết hợp cả "xây" và "chống," lấy "xây" là chính.

Các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc trong 1 ngày, sau báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, các đại biểu sẽ thảo luận và đồng chí Thường trực Ban Bí thư sẽ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng ngày, Hội nghị cũng sẽ tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, trao cờ thi đua, tặng Bằng khen cho những đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua; phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành, tạo động lực chuẩn bị phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội XII sắp tới./.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet