Hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Uyên Châu

Đầu tháng 9/2017, Huyện ủy Kiên Lương (Kiên Giang) tổ chức triển khai, quán triệt, các nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho hơn 200 cán bộ, đảng viên của các cơ quan, ban, ngành cấp huyện.
Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, ông Lâm Văn Giàu - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Cùng dự thảo Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thông qua việc học tập, quán triệt nghị quyết lần này sẽ giúp các đảng viên nắm vững nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII để vận dụng vào thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet