Hội nghị Trung ương 4: Nóng với chủ đề tự diễn biến, tự chuyển hóa

NP

Nghị quyết Trung ương 4 với trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, sáng 9/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, với nhiều nội dung lịch trình công việc quan trọng.

Cụ thể, tại Hội nghị, Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đặc biệt, một nội dung sẽ chiếm khá nhiều thời lượng làm việc lần này chính là công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và của một số đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị, thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận đảng viên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đại hội XII của Đảng đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, với trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Hội nghị Trung ương 4: Nóng với chủ đề tự diễn biến, tự chuyển hóa - ảnh 1

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII).

Cái mới của Hội nghị Trung ương 4 khó XII là đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Trong đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ hoạ theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Theo Tổng Bí thư, từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trung ương 4 khẳng định, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Do đó, Hội nghị Trung ương 4 đã thống nhất phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm về: giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách; kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Hội nghị cũng chỉ rõ, cần chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, "lợi ích nhóm". Rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền.  Đặc biệt, để lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân, cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Đánh giá cao những trăn trở và đề xuất những giải pháp của Tổng Bí thư, nhắc lại bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Đặng Xuân Định, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quận 1, TP.HCM sau khi nghe bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 đã chia sẻ: Bất cứ trong hoàn cảnh nào, đảng viên đều phải nhớ phụng sự Tổ quốc, đặt lợi ích Tổ quốc, dân tộc lên trên hết. Nếu chúng ta đặt lợi ích riêng của mình lên trên thì sẽ không bao giờ thực hiện tốt được vấn đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, bởi lợi ích cá nhân đè nén lợi ích của tập thể và của dân tộc… Trước thực tế nhiều cán bộ đảng viên đánh mất mình trước quyền lực, trước tiền bạc, bổng lộc, tư tưởng đạo đức suy đồi, ông Đặng Xuân Định mong muốn: “Cán bộ, đảng viên phải sống mẫu mực, nói đi đôi với làm, bằng những hành động cụ thể để người dân thấy được, người dân biết được, người dân hiểu được. Có như vậy, thành quả lao động của cán bộ, đảng viên mới được người dân ghi nhận”…

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet