Hôm nay, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Tuấn Minh

Theo chương trình làm việc, sáng nay (26/7), Chủ tịch nước sẽ trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 14, đầu giờ sáng nay, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo trước Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đến, Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, các ĐBQH sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 

Đầu giờ chiều, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

Sau khi bầu được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngoài nội dung làm việc về công tác nhân sự, trong ngày họp hôm nay, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet