Hơn 36.000 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Minh Thư

Tổng nguồn vốn đã được phê duyệt cho Chương trình trong giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 36.220,492 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là hơn 29.220 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2015 của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, tổng nguồn vốn đã được phê duyệt cho Chương trình trong giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 36.220,492 tỷ đồng (trong đó năm 2011 theo số phân bổ, giai đoạn 2012-2015 theo phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg và Quyết định số 826/QĐ-TTg).

Cụ thể bao gồm: Ngân sách trung ương: 29.220,492 tỷ đồng (vốn đầu tư 23.572,2 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 5.648,292 tỷ đồng); Ngân sách địa phương: 4.000 tỷ đồng; Nguồn viện trợ nước ngoài và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 3.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2011-2015, ngân sách Trung ương đã phân bổ để thực hiện Chương trình là 33.842,207 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư là 25.833,2 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 8.009,007 tỷ đồng), đạt 115% so với tổng kinh phí ngân sách trung ương phê duyệt.

Ngoài các chính sách giảm nghèo chung, một số địa phương đã sử dụng nguồn kinh phí địa phương để ban hành cơ chế, chính sách giảm nghèo đặc thù trên địa bàn như: chính sách hỗ trợ cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn về sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng; chính sách hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế đối với hộ cận nghèo trên địa bàn, hỗ trợ chi phí đồng chi trả cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khi đi khám chữa bệnh; hộ mới thoát nghèo được tiếp tục hưởng một số chính sách trong vòng 2 năm như: khám chữa bệnh, vay vốn tín dụng, đào tạo nghề, giáo dục - đào tạo; chính sách hỗ trợ cho mỗi điểm bán trú dân nuôi có từ 30 học sinh trở lên 1 suất lương tối thiểu/người/tháng cho người nhận quản lý, chăm sóc các cháu học sinh bán trú…; có 6 tỉnh, thành phố đã nâng mức chuẩn nghèo, cận nghèo cao hơn mức chuẩn nghèo của quốc gia.

Trong đó, ngân sách địa phương bố trí thực hiện Chương trình là 5.003,291 tỷ đồng, đạt 125 % kế hoạch (4.000 tỷ đồng).

Cùng với nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, các nguồn huy động khác để thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2011-2015 đạt 8.493,75 tỷ đồng, đạt 283% kế hoạch (3.000 tỷ đồng), cụ thể:

Vốn huy động trong nước: Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương đã huy động trên 10.000 tỷ đồng từ các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp để thực hiện công tác an sinh xã hội, riêng đối với các huyện nghèo theo chương trình 30a, các doanh nghiệp đã hỗ trợ khoảng trên 3.889,17 tỷ đồng từ năm 2009-2015, trong đó giai đoạn 2011-2015 là 2.598 tỷ đồng. Quỹ ngày vì người nghèo huy động được 5.160 tỷ đồng.

Vốn huy động từ các tổ chức quốc tế: 29,43 triệu Euro (tương đương 735,75 tỷ đồng) cho dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã thuộc Chương trình 135.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet