Huế: Chi trả 270 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển

Hà Oai

Ngày 8/6, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có quyết định tạm cấp kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển đợt 4.
Thừa Thiên Huế chi trả tiền bồi thường đợt 4 cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có Quyết định số 1225/QĐ-UBND, về việc phân bổ đợt 4 kinh phí bồi thường thiệt hại cho các huyện, thị xã từ tài khoản tiền gửi có mục đích của tỉnh Thừa Thiên – Huế để chi trả bồi thường thiệt hại cho đối tượng quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 và Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ theo kết quả phê duyệt của các huyện bao gồm các chủ cơ sở thu mua tạm trữ có kho lạnh, kho cấp đông tại các xã, phường, thị trấn ven biển quy định tại điểm a khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-TTg với tổng số tiền là 270,504 tỷ đồng.

Cụ thể tại Thừa Thiên - Huế, tại huyện Phong Điền là 33,161 tỷ đồng, huyện Quảng Điền là 55,621 tỷ đồng, thị xã Hương Trà là 14,950 tỷ đồng, huyện Phú Vang là 101,803 tỷ đồng, huyện Phú Lộc là 64,969 tỷ đồng.

Trong đợt 4, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao trách nhiệm cho Sở Tài chính lập thủ tục chuyển kinh phí tạm cấp đợt 4 qua tài khoản tiền gửi có mục đích của UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà dựa trên cơ sở kết quả phê duyệt và kinh phí đã tạm cấp, tổ chức chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại cho các đối tượng kịp thời, theo đúng quy định.

Trong đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chi trả, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng theo quy định, đúng đối tượng, đúng định mức và tránh sai sót.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet