Huế: Phấn đấu hết 2017 có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Diệu Thùy

Huế đặt mục tiêu phấn đấu tăng thêm 10 xã trong năm 2017, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh là 33 xã, đạt tỷ lệ 32%.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 6 tháng cuối năm 2017, Huế đặt mục tiêu phấn đấu tăng thêm 10 xã trong năm 2017, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh là 33 xã, đạt tỷ lệ 32% để bảo đảm tiến độ hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa

Đến 30/6/2017, trong số 14 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 đã có 01 xã đạt 19/19 tiêu chí (Vinh Mỹ), 03 xã đạt 17/19 tiêu chí (Quảng Công, Hương Bình,  Lộc An), 05 xã đạt 16/19 tiêu chí (Quảng Phước, Hương Toàn, Thủy Phù, Phú An, Vinh Hiền) 02 xã đạt 15/19 tiêu chí (Phú Vinh, Phú Hải); 02 xã mới đạt 11/19 (Thượng Quảng, Thượng Nhật) và 01 xã đạt 12/19 tiêu chí (Điền Hải).

Đối với 23 xã đã đạt chuẩn, duy trì và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí đã có điều chỉnh nâng cao (Tỷ lệ hộ nghèo, Thu nhập;..), phấn đấu có ít nhất 1-2 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đối với các xã còn lại, phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn bình quân tăng 0,5 tiêu chí/xã/năm và nâng chất lượng tiêu chí theo lịch trình kế hoạch đã đề ra.

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động; Rà soát cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình; Rà soát, nâng cao chất lượng quy hoạch nông thôn mới.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo.

Đối với nhóm xã phấn đấu về đích năm 2017, hiện có 7/14 xã chưa đạt tiêu chí Hộ nghèo theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, trong đó cao nhất là  2 xã huyện Nam Đông: Thượng Quảng (10,83%) và Thượng Nhật (14,13%), các xã còn lại Quảng Phước, Quảng công, Phú Vinh, Phú An, Vinh Hiền trên dưới 6%. Đối với tiêu chí này, cần có phân loại theo tính chất của từng nhóm hộ nghèo (thiếu vốn, thiếu đất, thiếu kỹ thuật,…) để xây dựng kế hoạch và các giải pháp phù hợp; cần phân công cụ thể trong chỉ đạo thực hiện và hỗ trợ cho từng hộ nghèo trong địa phương. 

Đối chiếu với quy định mới của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, còn khá nhiều xã chưa đạt tiêu chí số 13 (8/14 xã). Do vậy cần có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy và chính quyền địa phương để hoàn thành tiêu chí này trong năm 2017. Đối với xã chưa có hợp tác xã hoặc đã có nhưng chưa đạt yêu cầu theo quy định, cần tích cực phối hợp với Sở, Ngành liên quan (Liên Minh Hợp tác xã tỉnh, Chi cục phát triển nông thôn …) để có sự phối hợp hỗ trợ trong triển khai thành lập hoặc củng cố…

Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện các hạng mục công trình hoàn thành các tiêu chí liên quan đến hạ tầng kinh tế -xã hội; Kiện toàn, nâng cao năng lực Ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh, huyện, xã; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình.

Dự kiến nguồn lực thực hiện chương trình là 1.300 tỷ đồng. Trong đó Ngân sách trung ương 150 tỷ đồng; Ngân sách địa phương 225 tỷ đồng; Vốn lồng ghép 350 tỷ đồng; Vốn tín dụng 500 tỷ đồng; Doanh nghiệp     30 tỷ đồng; Nhân dân và cộng đồng 45 tỷ đồng.

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới cũng đề xuất, kiến nghị Trung ương nghiên cứu tăng nguồn lực đầu tư cho Chương trình, ưu tiên hỗ trợ mức cao hơn (nhất là đối với các huyện, xã miền núi, khó khăn) cũng như các xã về đích nông thôn mới trong giai đoạn 2017-2020;

Sớm thông báo vốn chi tiết hàng năm (chậm nhất là đầu tháng 01 hàng năm) cũng như tổng nguồn hỗ trợ cả giai đoạn 2017-2020 cho Chương trình để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch đúng tiến độ, phù hợp với điều kiện về nguồn lực.

Phân cấp mạnh hơn cho địa phương (tỉnh) chủ động trong việc phân bổ vốn Trung ương hằng năm đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để địa phương chủ động trong phân bổ nguồn lực nhằm thực hiện đạt được mục tiêu số xã, số huyện đạt chuẩn NTM và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng xã.

Đề nghị TW nghiên cứu điều chỉnh các quy định về đầu tư công phù hợp và thuận lợi trong thực hiện theo tinh thần giảm thủ tục hành chính, phân cấp mạnh cho địa phương, nhất là đối với các nội dung đầu tư và hỗ trợ của nhà nước trong khuôn khổ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Như giao cho địa phương thẩm định nguồn vốn đối với các dự án quy mô vừa và nhỏ, đơn giản hóa công tác lập kế hoạch đầu tư cấp xã cho phù hợp với thực tế, đơn giản hóa thủ tục triển khai xây dựng  kế hoạch và thực hiện hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất…)

Đối với nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất, ngoài UBND xã làm chủ đầu tư (theo quy định hiện nay) đề nghị Trung ương điều chỉnh có thể giao cho các đơn vị như: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến Nông lâm ngư huyện, Hợp tác xã v.v… làm chủ đầu tư thực hiện các mô hình phù hợp nhằm phát huy năng lực chuyên môn kỹ thuật của bộ máy, nâng cao trách nhiệm của đơn vị thực hiện, đồng thời nâng cao hiệu quả và khả năng nhân rộng của mô hình.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet