Hưng Yên: Hoàn thành Đại hội đảng bộ cấp cơ sở

PV

Hiện nay, 100% số chi bộ, đảng bộ cơ sở ở Hưng Yên đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hầu hết các đại hội đảng bộ cơ sở đều thành công, tạo tiền đề tiến tới Đảng bộ tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, sát sao và cụ thể của Tỉnh ủy Hưng Yên và cấp ủy các cấp, các chi đảng bộ cơ sở đã tiến hành đại hội bảo đảm thời gian, tiến độ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 108 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó có hơn 60 tổ chức cơ sở đảng bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư, ban thường vụ. Thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở trước hết là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và chuẩn bị tổ chức đại hội của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tạo được sự thống nhất cao trong toàn thể đảng viên, các tổ chức đảng từ tỉnh tới cơ sở về mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành đại hội, tổ chức thực hiện đúng như nội dung chỉ đạo, hướng dẫn trong các văn bản đã được quán triệt. 

    Đại hội Đảng bộ sở NN và PTNT tỉnh Hưng Yên      Nguồn: baohungyen.vn

Nhìn chung, kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở tại Hưng Yên đã đạt được các yêu cầu cơ bản theo tinh thần Chỉ thị 36 - CT/TW. Các đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở đều hoàn thành 4 nội dung của đại hội, bảo đảm các trình tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau đại hội. Các đại hội đều thông qua báo cáo chính trị và đề ra nghị quyết của đại hội trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 với nội dung bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Hệ thống các văn kiện đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, tập hợp được trí tuệ của đảng viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. 

Chất lượng của hầu hết văn kiện được nâng lên bảo đảm yêu cầu đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nghiêm túc tự phê bình, đánh giá đúng thực trạng tình hình, thể hiện rõ kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, đồng thời nêu được những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trên tất cả các lĩnh vực và đề ra được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát với yêu cầu thực tiễn của cơ sở với quyết tâm cao, đồng thời bảo đảm tính khả thi.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm theo đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên, bảo đảm đúng nguyên tắc trong bầu cử, phát huy được tính công khai, dân chủ trong Đảng. Hầu hết các đại hội đều bầu 1 lần đủ số lượng số lượng cấp ủy viên do đại hội xác định, đúng cơ cấu và định hướng. Qua các đại hội, hơn 4 nghìn cấp ủy viên trúng cử vào cấp ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Số lượng và cơ cấu cấp ủy tương đối hợp lý, bảo đảm phát huy và tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở địa phương, đơn vị. Trong cấp ủy khóa mới, tỷ lệ nữ bình quân đạt 23,78%, tuổi trẻ dưới 35 tuổi đạt 16,65%. Chất lượng cấp ủy cơ sở được nâng lên. Công tác tổ chức đại hội được chuẩn bị khá chu đáo về chương trình, điều hành; trang trọng về hình thức, bảo đảm yêu cầu tiết kiệm. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet