Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Sáng 22/3, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức họp báo kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2017).
Toàn cảnh cuộc họp báo. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là Đảng bộ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ở thời điểm thành lập (2007), Đảng bộ Khối có 92 đảng bộ trực thuộc, gần 1.000 tổ chức cơ sở đảng và hơn 6 vạn đảng viên (bao gồm cả Đảng bộ Ngoài nước). Đến nay, Đảng bộ Khối bao gồm 63 đảng bộ trực thuộc với trên 6,5 vạn đảng viên, 841 tổ chức cơ sở đảng và gần 5.470 chi bộ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vũ Đức Nam cho biết, trong 10 năm qua, Đảng bộ Khối luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng; phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sâu sát và sáng tạo, vừa tham mưu giúp Trung ương Đảng, vừa tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối và nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Khối đã từng bước kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, thu gọn đầu mối, bố trí cán bộ chuyên trách, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường và duy trì tốt mối quan hệ công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong các cơ quan Trung ương.

Qua 10 năm hoạt động, Đảng bộ Khối đã có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương.

Đặc biệt đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện 3 đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia;…

Để thiết thực kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ khối, toàn Đảng bộ xác định tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức của tổ chức đảng và chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường quản lý đảng viên, xây dựng Đảng bộ khối thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò, vị thế của các tổ chức đảng. Từng bước củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ và các cấp ủy viên cơ sở. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vũ Đức Nam phát biểu. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối là dịp để các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên nhìn lại chặng đường vẻ vang mà toàn Đảng bộ đã đi qua, tự hào về những kết quả đạt được; tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vũ Đức Nam phát biểu.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được Đảng ủy Khối tổ chức, trong đó có lễ tuyên dương các chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Theo baochinhphu.vn

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet