Huy động cộng đồng vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Phúc Mai

Quyết định số 3409/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt quy hoạch phát triển hệ thống Y tế tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 xác định rõ xã hội hóa là then chốt của y tế tỉnh nhà.

Theo đó việc phát triển hệ thống y tế, nâng cao hiệu quả của hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân phải trở thành một trong những mục tiêu ưu tiên của chiến lược phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải quan tâm và chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra theo định kỳ hàng quý, hàng năm kết hợp chặt chẽ với việc giám sát, đánh giá thực hiêệ.

Lồng ghép các hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khỏe trong các chính sách về kinh tế- xã hội, các chương trình, dự án phát triển sản xuất, tạo việc làm…Tăng cường sự phối hợp liên ngành và sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp trang thiết bị y tế.

Củng cố và mở rộng BHYT bắt buộc theo hướng đa dạng hóa các loại hình BHYT, phát triển BHYT cộng đồng, khuyến khích BHYT tự nguyện. Mở rộng các cơ sở y tế đăng ký kham chữa bệnh BHYT. Người đóng BHYT tự lựa chọn cơ sở KCB, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Củng cố và phát triển hệ thống y tế ngoài công lập, tạo điều kiện bình đẳng giữa các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập. Vận động toàn xã hội chủ động và tích cực tham gia công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân: nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng; củng cố và đổi mới phương thức hoạt động của Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp; phối hợp thực hiện cam kết xây dựng Chuẩn quốc gia về y tế xã.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet