Huyện Bình Gia, Lạng Sơn và kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá

Khánh Ngọc

Bình Gia cách thành phố Lạng Sơn 70 Km về phía Đông Bắc theo quốc lộ 1B, Cách thủ đô Hà Nội khoảng 170 Km đi qua tỉnh Thái Nguyên, công tác PCTH thuốc lá được huyện quan tâm ngay từ rất sớm.
Huyện tuyên truyền THTL tới từng người dân

Thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012; Căn cứ quyết định số 229/QĐ-TTg, ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”.

Căn cứ Nghị định số 77/2013/NĐ-CP, ngày 17/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá huyện Bình Gia, Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2017 trên địa bàn huyện.

Mục tiêu chung của kế hoạch là nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá cho các cấp chính quyền, các cơ quan ban ngành, tất cả cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc trên địa bàn huyện và tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trong đó, mục tiêu cụ thể như thành lập, Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) từ huyện đến UBND các xã, thị trấn, các trường học, các cơ quan đóng chân trên địa bàn huyện. Thành lập đầu mối triển khai các hoạt động PCTHTL tại các cơ quan, đơn vị cụ thể và thiết thực.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị, nhà hàng trường học, bệnh viện, nơi tập chung đông người và đánh giá việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện trên địa bàn huyện.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, huyện Bình Gia đã triển khai các công việc như củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCTHTL các cấp, các ngành; tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch Phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện năm 2017.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch PCTHTL tại các cơ quan, đơn vị. Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo PCTHTL của các xã, thị trấn, xây dựng và triển khai kế hoạch PCTHTL trên địa bàn năm 2017.

Công tác tuyên truyền về PCTHTL cũng được UBND huyện đẩy mạnh. Truyền thông về tác hại thuốc lá và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tăng cường các chương trình giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, trong đó chú trọng giáo dục và ngăn ngừa thanh thiếu niên sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

Tổ chức tuyên truyền phổ biến tới người dân các quy định của Chính phủ, của tỉnh về tác hại của khói thuốc nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ hành vi của người dân với tình trạng hút thuốc nơi công cộng nhằm giáo dục ý thức tôn trọng các quy định của pháp luật, kêu gọi sự hợp tác thay đổi hành vi về việc hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc.

Thực hiện phóng sự truyền hình, phát thanh về các nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, về tác hại của thuốc lá để phổ biến cho người dân trên địa bàn huyện, tuyên truyền việc thực hiện môi trường không khói thuốc.

Tuyên truyền trên kênh truyền thanh, truyền hình huyện và hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn về hoạt động PCTHTL của toàn huyện.
Thực hiện luật PCTHTL với việc xây dựng mô hình điểm về môi trường không khói thuốc

Chỉ đạo triển khai mô hình điểm không khói thuốc như "Công sở không khói thuốc", " Nhà trường không khói thuốc", " Bệnh viện không khói thuốc"… trên địa bàn huyện.

Đưa các tiêu chí đánh giá hoạt động PCTHTL vào nội dung xét thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong hoạt động PCTHTL.

Ngoài ra, huyện cũng triển khai các biện pháp như kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá

Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động PCTH thuốc lá trên địa bàn huyện.

Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc lá lậu trên địa bàn huyện và các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá.


  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet