Huyện Chương Mỹ (Hà Nội): Dốc lực hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

Huyền Anh

Đối với 5 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2017 của huyện Chương Mỹ, qua rà soát, tự chấm điểm đến nay các xã đều đạt từ 70,55 điểm trở lên. Các xã này đang tập trung quyết liệt để hoàn thành nốt các tiêu chí chưa đạt với quyết tâm về đích trong năm nay.

 

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao của nông dân huyện Chương Mỹ

Hết quý III 18 xã đạt chuẩn NTM

Từ nay đến hết năm 2017, Ban chỉ đạo Chương trình 03 về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” huyện Chương Mỹ giai đoạn 2016  - 2017 đã tập trung cao độ trong công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Theo báo cáo, đến hết quý III/2017, toàn huyện có 18 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; có 6/8 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã chuẩn Nông thôn mới; Có 14/30 xã được UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch Nông thôn mới và có 8/30 xã được phê duyệt điều chỉnh Đề án xây dựng Nông thôn mới.

Đối với 5 xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017 qua rà soát, đánh giá, tự chấm điểm đến nay các xã đều đạt từ 70,55 điểm trở lên. Các xã này đang tâp trung quyết liệt để hoàn thành nốt các tiêu chí chưa đạt với quyết tâm hoàn thành mục tiêu về đích trong xây dựng Nông thôn mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, tại hội nghị giao ban quý III, Ban chỉ đạo Chương trình 03 của huyện đã chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Nông thôn mới từ nay đến hết năm 2017.

Theo đó, Ban chỉ đạo xác định rõ nhiệm vụ đối với các xã, ban ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới của Trung ương, của thành phố trong công tác xây dựng Nông thôn mới; Tiếp tục chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh đề án, đồ án quy hoạch nông thôn mới;

Phấn đấu đến hết năm có thêm 5 xã được công nhận NTM

Theo ban chỉ đạo Chương trình 03 của huyện, từ nay đến cuối năm, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục đôn đốc 5 xã đăng ký về đích nông thôn mới hoàn thành các tiêu chí và tổ chức thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017 theo đúng quy định; Phấn đấu đến hết năm 2017 huyện Chương Mỹ có thêm 5 xã được UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới của huyện lên 23 xã; Chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới” với kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 38 ngày 18/4/2017 của Huyện ủy Chương Mỹ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Từ đó để người dân hiểu và tham gia tích cực hơn nữa, đóng góp vào công tác xây dựng Nông thôn mới ở địa phương; Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, UBND các xã phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới của huyện Chương Mỹ quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thành phần tham dự đầy đủ các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng Nông thôn mới cấp xã.

Từ nay đến cuối năm 2017,  Ban chỉ đạo huyện sẽ tiến hành kiểm tra 2 xã về công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 3 của Huyện ủy, trong đó sẽ kiểm tra 1 xã đã được công nhận nông thôn mới và 1 xã các tiêu chí còn đạt ở mức thấp. Đồng thời sẽ tiến hành rà soát, chọn 3 xã để đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017 với thành phố.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet