Huyện Đăk Glei ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ với DTTS

Bình Minh

Ngày 10/10/2017, UBND huyện Đăk Glei - tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện.

Mục tiêu tổng quát được đề ra là xác định nhiệm vụ, chỉ tiêu tập trung lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn lực để phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS làm cơ sở hướng tới mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng.

Kế hoạch cũng đã xác định 7 nhóm chỉ tiêu với 19 chỉ tiêu cụ thể trên địa bàn huyện để phấn đấu đạt được trên các lĩnh vực đối với đồng bào DTTS giai đoạn 2017- 2020 và định hướng đến năm 2025 như: Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói; Phổ cập giáo dục tiểu học; Tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ; Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em; Tăng cường sức khỏe bà mẹ; Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các dịch bệnh khác; Đảm bảo bền vững về môi trường.


Trong Kế hoạch cũng đề ra 5 giải pháp để thực hiện, đáng chú ý là tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng dân tộc và miền núi.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch, UBND huyện giao Phòng Dân tộc huyện Đăk GLei giúp UBND huyện quản lý, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ ở vùng DTTS và chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

Các phòng, ban chuyên môn có liên quan và UBND các xã, thị trấn thuộc huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo Kế hoạch và các văn bản ban hành chương trình hành động của tỉnh, Trung ương, chủ động cụ thể hóa một số chỉ tiêu của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và chiến lược phát triển đối với đồng bào DTTS trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, hàng năm của huyện, xã; Tổ chức triển khai nhiệm vụ, có giải pháp cụ thể để hoàn thành các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức, trách nhiệm góp phần đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet