Huyện Thống Nhất: 10/10 xã có điểm bưu chính-viễn thông

Nguyễn Tuấn

Đến năm 2016, huyện Thống Nhất có 10/10 xã trên địa bàn đã đủ hạ tầng đạt tiêu chí Nông thôn mới về bưu điện, 10/10 xã có điểm bưu chính - viễn thông; 46/46 ấp trên địa bàn huyện có Internet; tỷ lệ người dân đăng ký thuê bao điện thoại đạt trên 90%.
Huyện Thống Nhất: 10/10 xã có điểm bưu chính-viễn thông - ảnh 1
Bưu cục huyện Thống Nhất

Thực hiện Nghị quyết số 26 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 97 -KH/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai và Kế hoạch số 79 -KH/HU của Huyện ủy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất (Đồng Nai) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết tốt những vấn đề cấp bách, then chốt tạo bước đột phá trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Qua 05 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện có nhiều thay đổi và khởi sắc; kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; môi trường sinh thái được quan tâm bảo vệ và ngày càng cải thiện; nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng lên.

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đến cuối năm 2015 đạt 39,6 triệu đồng/người, tăng 92,3% so với năm 2010. Đường huyện quản lý được nhựa hóa đạt 100%; tỷ lệ đường bê tông và nhựa hóa do xã quản lý đạt 73,8%. Toàn huyện hiện có 17/58 trường đạt chuẩn quốc gia; 90% xã có trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng; 100% ấp có nhà văn hóa và khu thể thao; có 08/88 chợ đạt chuẩn theo quy định. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1% theo chuẩn nghèo của tỉnh; 100% ấp được công nhận ấp văn hóa, 98,5% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa ....

Kết quả đến cuối 2015 đã có 90% số xã được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2016  xã Gia Kiệm đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, như vậy huyện Thống Nhất đã có 10/10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Trong thực hiện 18 tiêu chí Nông thôn mới, Huyện Thống Nhất đa chú trọng đến việc thực hiện tiêu chí số 8-về bưu điện và đạt được những kết quả quan trọng.  Ủy ban Nhân dan huyện chủ động liên hệ và phối hợp các doanh nghiệp viễn thông đứng chân trên địa bàn huyện tiếp tục mở rộng cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông, internet tại các xã, phát triển dịch vụ đảm bảo đúng kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới của huyện. 

Bưu điện huyện đã tiếp tục đổi mới sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản lý chất lượng nghiệp vụ của các điểm bưu điện văn hoá xã đảm bảo chất lượng khâu phát, thời gian toàn trình và phục vụ các dịch vụ viễn thông truyền thống theo đúng quy chuẩn quy định. Tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hoá xã thuộc các xã tham gia chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Đến năm 2016, huyện Thống Nhất có 10/10 xã trên địa bàn đã đủ hạ tầng đạt tiêu chí Nông thôn mới về bưu điện, 10/10 xã có điểm bưu chính - viễn thông; 46/46 ấp trên địa bàn huyện có Internet; tỷ lệ người dân đăng ký thuê bao điện thoại đạt trên 90%. Internet tốc độ cao đã đến được hầu hết các điểm bưu điện văn hóa xã, 10/10 xã vùng phủ sóng 3G. Hầu hết người dân khu vực nông thôn được sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông phổ cập.

Huyện Thống Nhất tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thự hiện bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong huyện. Trong năm 2016, Huyện Thống Nhất đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, huy động các nguồn lực trong nhân dân thực hiện chương trình xã hội hóa “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Kết quả năm 2016, hầu hết các xã của huyện Thống Nhất đạt từ 08 đến 12 tiêu chí, so với bộ tiêu chí nâng cao của tỉnh và chia thành 4 nhóm, cụ thể: Nhóm 1: đạt từ 12 đến 18 tiêu chí gồm các xã: Hưng Lộc và Bàu Hàm 2, Quang Trung. Nhóm 2: đạt 10/18 tiêu chí, gồm các xã: Gia Tân 1 và Gia Tân 2.  Nhóm 3: đạt 08/18 tiêu chí, gồm các xã: Xuân Thạnh, Xuân Thiện và Gia Tân 3. Nhóm 4: đạt 07/18 tiêu chí, gồm xã Lộ 25. Riêng xã Gia Kiệm hiện đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.  Hiện nay xã Hưng Lộc-huyện Thống Nhất đang hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh Đồng Nai công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet