Huyện ủy Tuy An thông báo kết quả Hội nghị TƯ 6 khóa 12

Hiền Anh

Ban Thường vụ huyện ủy Tuy An tỉnh Phú Yên vừa tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đến với cán bộ chủ chốt, cán bộ nguyên lãnh đạo huyện Tuy An.
Ông Võ Văn Liên, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Tuy An thông tin các nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Đại diện Ban Thường vụ huyện ủy Tuy An đã thông tin đến hội nghị 07 nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gồm tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ 2018. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hội nghị Trung ương 6 đề cập mục tiêu đến năm 2021 phải giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015.

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối trong các tổ chức của hệ thống chính trị, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Giải quyết cơ bản vấn đề hợp đồng lao động không đúng quy định của các đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu 10% đơn vị tự chủ tài chính đảm bảo cả chi thường xuyên và chi đầu tư.

Báo cáo các công việc quan trọng được Bộ Chính trị xem xét giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và xem xét quyết định một số vấn đề liên quan công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Huyện Tuy An lên kế hoạch sẽ hoàn thành việc thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện trước ngày 10/11/2017.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet