Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Thanh

Tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nội dung Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020. Năm 2018, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh 2% trở lên.

Thực hiện các nội dung Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt, các địa phương trong toàn tỉnh tập trung xây dựng, ban hành quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Chương trình; các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Tập huấn, hướng dẫn quy trình rà soát tăng giảm hộ nghèo năm 2017 theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tổ chức thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo (phiếu C) và hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội (phiếu C1) theo Kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017.

Kế hoạch năm 2018, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin); thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các dân tộc và các nhóm dân cư. Hạn chế số hộ tái nghèo và khuyến khích thoát nghèo bền vững.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh 2% trở lên, trong đó số hộ nghèo trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân từ 3,5%/năm trở lên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về tiêu chí tiếp cận nghèo theo chuẩn đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của hộ nghèo, người nghèo tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả; phát động và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 để cải thiện điều kiện sống của người nghèo và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó tập trung:

Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ thoát nghèo để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giúp hộ thoát nghèo bền vững; thực hiện chăm sóc sức khỏe và cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, khắc phục việc cấp trùng thẻ; hỗ trợ hộ nghèo ở khu vực nông thôn có khó khăn về nhà ở đã đăng ký làm nhà theo Quyết định số 33/2015/TTg của Thủ tướng chính phủ; miễn giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập, giáo dục và đào tạo theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin; giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, xuất khẩu lao động, ưu tiên tuyển dụng lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo vào làm việc tại Công ty SEVT và các đối tác của SEVT, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường triển khai nhân rộng các mô hình giảm nghèo, giúp người nghèo tiếp cận, học tập các cách làm hay, hiệu quả để cùng vươn lên thoát nghèo; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo.

Tiếp tục đầu tư về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, trước hết là hạ tầng thiết yếu về điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt… theo tiêu chí nông thôn mới.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự lực cho người nghèo và cộng đồng xã hội; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp xã và thôn, bản, thực hiện tốt các dự án, đề án có liên quan trong chương trình mục tiêu giảm nghèo.

Thực hiện cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu về hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn mới vào phần mềm trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã để thống nhất theo dõi, quản lý và khai thức, sử dụng.

Tăng cường giám sát, đánh giá bảo đảm cho Chương trình giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có biện pháp điều chỉnh, chỉ đạo phù hợp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet