Kết quả hiệp thương lần 2 tại Hải Phòng, Hải Dương, Bình Dương, An Giang

X.T (tổng hợp)

Ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hải Phòng, Hải Dương, Bình Dương, An Giang đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Hải Phòng, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, căn cứ dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016-2021) của Thường trực HĐND thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần và số lượng người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 15 tới 103 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố. Tiếp đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức họp với đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; đồng thời, phân công cán bộ, chuyên viên hướng dẫn, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 15.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần 2, sau khi thảo luận, hội nghị nhất trí với dự kiến của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và biểu quyết 100% nhất trí lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 15 ( nhiệm kỳ 2016-2021) gồm 117 người, trong đó, 116 người được giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử. Cơ cấu kết hợp như sau: đại biểu nữ là 43 người, bằng 37%; đại biểu tuổi trẻ là 20 người, bằng 16 %; đại biểu ngoài Đảng là 16 người, bằng 14%; đại biểu người dân tộc là 1 người, bằng 0,9%; đại biểu tái cử là 33 người.

Tại Bình Dương, sau khi xem xét biên bản các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử, hội nghị đã biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 12 người ứng cử ĐBQH lần thứ XIV; danh sách 116 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đạt yêu cầu về cơ cấu: đại biểu ngoài Đảng chiếm 12,1%; đại biểu nữ 38,8%; đại biểu trẻ 13,38%; đại biểu tôn giáo 1,7%; đại biểu dân tộc thiểu số 0,86%; đại biểu tái cử 46%.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách ứng viên ĐBQH.

Tại Hải Dương, các đại biểu đã biểu quyết đồng ý, thống nhất cao với danh sách sơ bộ 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 110 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội nghị với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần người ứng cử để hướng dẫn nội dung, trình tự tiến hành giới thiệu người ra ứng cử. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Bầu cử tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hướng dẫn người được giới thiệu ứng cử lập hồ sơ ứng cử theo qui định; cung cấp đầy đủ các loại tài liệu, mẫu biểu có liên quan cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử…

Tại An Giang, hội nghị hiệp thương lần 2 đã giới thiệu danh sách 16 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và 136 người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Các ứng cử đại biểu đều có trình học vấn từ đại học trở lên và là những người có lập trường chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác; có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Sau hội nghị Hiệp thương lần 2, ngày 21/3, Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang tiến hành tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cơ sở về những nội quy quy trình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú về tiêu chuẩn của người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 để chọn đúng người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích cho các tầng lớp nhân dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet