Kết quả việc đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống ở Hà Tĩnh

HH

Đến nay, 100% các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và đảng bộ, chi bộ cơ sở đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy và cá nhân người đứng đầu về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII), Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW  ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, đến nay việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành theo yêu cầu, kế hoạch đề ra. 
Toàn tỉnh đã tổ chức được 797 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhìn chung tỷ lệ cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên tham gia học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đạt khá cao (cấp tỉnh: 96,23%; cấp huyện và tương đương: 97,10%; cấp đảng bộ, chi bộ cơ sở: 93,56%; Khối mặt trận và các tổ chức đoàn thể quần chúng đạt gần 90%).
Sau các hội nghị quán triệt Nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, giải đáp một số nội dung liên quan, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư cấp ủy và các đồng chí trong Ban thường vụ cấp ủy, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Văn kiện Đại hội XII của Đảng; Về các nhiệm vụ, giải pháp sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Ở hội nghị dành cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh, có 195 ý kiến; hội nghị cốt cán cấp huyện và tương đương có trên 2.300 ý kiến tham gia thảo; một số huyện trong phiên thảo luận có mời thêm cán bộ cốt cán cấp xã như: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân, huyện Kỳ Anh. Các ý kiến thảo luận thể hiện việc nắm vững, hiểu sâu các nội dung văn kiện Đại hội XII của cán bộ, đảng viên. Nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, những kiến nghị, đề xuất các giải pháp có giá trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. 
Đến nay, 100% các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và đảng bộ, chi bộ cơ sở đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy và cá nhân người đứng đầu về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt, quá trình triển khai thực hiện đã chú trọng gắn việc học tập, quán triệt với tuyên truyền tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Qua việc  tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho thấy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy các cấp được phát huy rõ nét. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Những kết quả quan trọng trong học tập, quán triệt là cơ sở để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet