Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX

Nguyễn Phúc (Báo Bình Định)

Sáng 15/10, tại thành phố Quy Nhơn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định có chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và phát triển”, Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đó là: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung”.

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định, 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên 9%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ-công nghiệp, xây dựng - nông lâm ngư nghiệp. Khu Kinh tế Nhơn Hội đến nay đã thu hút 34 dự án đầu tư, trong đó Dự án Tổ hợp lọc hoá dầu Victory đã được Chính phủ bổ sung vào quy hoạch ngành dầu khí Việt nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025. Chương trình xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và đổi mới.

Quang cảnh đại hội

Báo cáo cũng chỉ rõ một số khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua. Đó là, kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương; Lĩnh vực văn hoá xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc; đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể một số mặt còn hạn chế.

Nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ tỉnh Bình Định xác định trong nhiệm kỳ 2015 -2020 là tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực; đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của thiên tai; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh khá của khu vực miền Trung.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân Bình Định đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội thảo luận, quyết định: Trước hết tỉnh cần căn cứ vào tiềm năng, lợi thế và tình hình thực tế của địa phương để phát triển kinh tế; đề ra những giải pháp đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh; xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong 5 năm tới. Tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực, chủ động trong vận động, thu hút đầu tư, phải đổi mới mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là nguồn lực của nhân dân, của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh. Cần quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch và thực hiện quy hoạch, nhất là quy hoạch chung về phát triển KT - XH và các quy hoạch về xây dựng kết cấu hạ tầng; quy hoạch phát triển các ngành, các vùng; quy hoạch sử dụng đất đai; quy hoạch phát triển các khu đô thị, các khu công nghiệp, khu du lịch dịch vụ, các khu dân cư. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng nhấn mạnh tỉnh cần đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đây là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, cần thực hiện đồng bộ và có chất lượng công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở làm tốt công tác xây dựng Đảng, phải không ngừng củng cố, xây dựng hệ thống chính trị; coi trọng việc xây dựng bộ máy chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, thật sự là của dân, do dân và vì dân; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet