Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII

PV ( Báo Cao Bằng)

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII chính thức khai mạc.

Về dự Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho 47.800 đảng viên trong Đảng bộ. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư, đưa Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển”.

Toàn cảnh đại hội

Báo cáo chính trị nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới, chịu nhiều thiệt hại do thiên tai…, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển KT - XH, kết cấu hạ tầng, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; tổng vốn đầu tư toàn xã hội có bước tăng trưởng khá. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt bình quân 9,2%/năm. Nông nghiệp tiếp tục có bước tăng trưởng, bình quân hằng năm tăng 3,3%, tổng sản lượng lương thực đạt trên 250.000 tấn/năm. 

Các chương trình mục tiêu Quốc gia được triển khai tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 99% số xã có điện lưới đến trung tâm; cơ bản các xóm vùng sâu, vùng xa đều có điểm trường; 100% xã có trạm y tế. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 0,44%/năm. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, góp phần tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xoá đói giảm nghèo ở địa phương. 

Đến năm 2015, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.280 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2010, bình quân tăng 17%/năm. Hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện, các khu kinh tế cửa khẩu, điểm du lịch được quan tâm đầu tư; thị xã Cao Bằng được công nhận đô thị loại III và trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh. Quốc phòng - an ninh được củng cố, công tác đối ngoại được tăng cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Chính quyền các cấp thường xuyên được củng cố kiện toàn, công tác quản lý điều hành có nhiều đổi mới và hiệu quả. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy, góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Báo cáo chính trị cũng đánh giá trong quá trình xây dựng và phát triển vẫn còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; kết cấu hạ tầng còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ phát triển KT - XH, nhất là hạ tầng giao thông. Các cơ sở công nghiệp chế biến sâu khoáng sản hoạt động chưa hiệu quả; các dự án thủy điện triển khai chậm. Nguồn lực để thực hiện các chương trình trọng tâm còn hạn hẹp, kết quả thực hiện một số chương trình trọng tâm còn thấp so với mục tiêu đề ra.

Báo cáo đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó, phương hướng chung được xác định: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT – XH; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Quan tâm mọi mặt đời sống xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Xuân Lịch biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng đạt được. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý Cao Bằng vẫn là tỉnh nghèo; một số tiêu chí kinh tế - xã hội chưa đạt, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn khó khăn, giảm nghèo chưa vững chắc, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm...

Đồng chí Ngô Xuân Lịch đề nghị, Cao Bằng cần đánh giá đúng các hạn chế, tìm ra nguyên nhân, biện pháp khắc phục; có những căn cứ quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ trong năm năm tới. Đồng chí nhấn mạnh, Cao Bằng cần chủ động, tích cực khai thác hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng, thế mạnh để đạt tăng trưởng cao và bền vững, tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet