Khám chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ được hưởng BHYT

N. Huyền

Bộ Y tế - Tài chính vừa mới ban hành quy định cơ sở y tế nào có tổ chức khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, lễ nếu có thông báo trước cho BHXH, người bệnh sẽ được hưởng BHYT, bắt đầu từ 1/9/2015.

Người dân đi khám bệnh vào ngày nghỉ cũng được tính BHYT
Theo đó thông tư liên tịch số 16 sẽ  sửa đổi khoản 5, điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

So với Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC, Thông tư 16  đã mở hơn, thay vì việc các cơ sở y tế quá tải phải tổ chức khám chữa bệnh vào ngày nghỉ ngày lễ có thông báo trước cho BHXH, người bệnh mới được hưởng BHYT, theo Thông tư 16 mới ban hành chỉ cần cơ sở y tế nào  tổ chức khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, lễ nếu thông báo trước cho BHXH, người bệnh cũng sẽ được hưởng BHYT.

Ngoài ra, thông tư cũng nêu rõ người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế.

Cơ sở y tế có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, phải công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế và phải thông báo trước cho người bệnh, người bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế (nếu có)”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet