Khánh Hòa xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết TW khóa 12

Hiền Anh

Hội nghị Tỉnh ủy Khánh hòa lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thông qua dự thảo các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Hội nghị Tỉnh ủy Khánh hòa lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thông qua dự thảo các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết số 10-NQ/TW, 11-NQ/TW và 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Các địa phương của tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12

Theo đó, nội dung các Chương trình dựa trên quan điểm, chủ trương, chính sách của Trung ương và thực tiễn yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Đối với Chương trình hành động số 15 -CTr/TU, ngày 17/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Mục tiêu tổng quát nhằm phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu cụ thể nhằm chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh; đẩy mạnh sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân thực hiện các tiêu chí cụ thể sau: giai đoạn 2016 - 2020 khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 50% GRDP, 49% tổng đầu tư toàn xã hội, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân cao hơn 5%/năm và hàng năm có khoảng 30% - 35% doanh nghiệp trong tỉnh có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Đối với Chương trình hành động số 16 -CTr/TU, ngày 17/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Mục tiêu tổng quát nhằm triển khai thực hiện theo thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm vận hành đồng bộ, thông suốt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mục tiêu cụ thể nhằm thực hiện cơ bản bảo đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường; sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển xã hội bền vững; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

Đối với Chương trình hành động số 17 -CTr/TU, ngày 17/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước: Mục tiêu tổng quát nhằm cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt...

Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2017 – 2020, cần cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc các ngành, lĩnh vực... Giai đoạn sau năm 2020, các doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu sở hữu nhiều thành phần, chủ yếu là doanh nghiệp cổ phần phải nâng dần trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại tương đương với các nước trong khu vực; đáp ứng đầy đủ chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt...

Để triển khai thực hiện hiệu quả từng Chương trình hành động, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công trong các Chương trình hành động.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet