Khắp nơi học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XII

P.V

Quảng Ngãi, Sóc Trăng đẩy mạnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Quảng Ngãi: Trong hai ngày 24 - 25/6/2016, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhấn mạnh, trong 5 năm tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung thực hiện yêu cầu đổi mới về hệ thống chính trị gắn liền với đổi mới văn hoá- xã hội. 

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đó là: phát huy tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức; huy động mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời, phấn đấu sớm đưa tỉnh Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XII. 

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ngãi chú trọng thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó ưu tiên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tỉnh chú trọng công tác bảo vệ môi trường và khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên trong quá trình phát triển kinh tế; Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền thực hiện làm chủ của nhân dân. 

Sóc Trăng: Trong hai ngày 23- 24/6/2016, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và triển khai Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng hiện nay là tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sâu rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất trong ý chí và hành động, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng. Cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh phải nắm rõ nội dung của Nghị quyết, trên cơ sở đó động viên mọi tầng lớp nhân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau Hội nghị, các cấp uỷ Đảng trong tỉnh phải chủ động xây dựng chương trình động cụ thể, phù hợp, thiết thực với từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet