Khi nào doanh nghiệp bị giám sát tài chính đặc biệt?

PV

Khi nào doanh nghiệp bị Giám sát tài chính đặc biệt? Các dấu hiệu để DN bị giám sát tài chính đặc biệt là gì? Theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp Nhà nước có thể sẽ bị giám sát tài chính đặc biệt khi có dấu hiệu mất an toàn tài chính.

Theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP, do Chính phủ ban hành ngày 6/10/2015, và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12/2015, doanh nghiệp Nhà nước có thể sẽ bị giám sát tài chính đặc biệt khi có dấu hiệu mất an toàn tài chính.

Giám sát tài chính năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam.

Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

- Đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch, có số lỗ phát sinh năm báo cáo lớn hơn 30% so với mức lỗ kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với doanh nghiệp sau giai đoạn lỗ kế hoạch, có số lỗ phát sinh trong năm báo cáo từ 30% vốn đầu tư của chủ sở hữu trở lên hoặc số lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu; có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vượt quá mức an toàn theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định của cơ quan đại diện chủ sở hữu (nếu có); có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5.

Các dấu hiệu khác cơ quan đại diện chủ sở hữu cần kết hợp xem xét khi xác định dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

- Đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch, có số lỗ thực tế lớn hơn số lỗ kế hoạch trong 2 năm liền.

- Đối với doanh nghiệp sau giai đoạn lỗ kế hoạch, lỗ hai năm liên tiếp trở lên; doanh thu thuần hoặc lợi nhuận gộp giảm liên tiếp 2 năm trở lên; có hệ số tín nhiệm thấp theo xếp hạng của các tổ thức xếp hạng tín dụng; không tiến hành báo cáo tài chính, hoặc có ý kiến không chấp nhận, ý kiến từ chối trong Báo cáo kiểm toán, hoặc có ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo kiểm toán trong 2 năm liền về cùng một vấn đề có ảnh hưởng trọng yếu tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các dấu hiệu quy định nêu trên là dấu hiệu cảnh báo khả năng đặt một doanh nghiệp vào tình trạng giám sát tài chính đặc biệt. Khi doanh nghiệp có một trong các dấu hiệu này, cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính cùng cấp phối hợp xem xét dấu hiệu mất an toàn tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp để quyết định đưa doanh nghiệp vào diện giám sát tài chính đặc biệt hay tiếp tục giám sát tài chính.

Quyết định giám sát tài chính đặc biệt:

Khi DN được đặt vào tình trạng phải giám sát tài chính đặc biệt, cơ quan đại diện chủ sở hữu ra quyết định giám sát tài chính đặc biệt với DN.

Quy trình xử lý cảu cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với DN được đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt: Phối hợp DN tiến hành phân tích, đánh giá các nguyên nhân chính dẫn tới khả nang mất an toàn tài chính của DN, phối hợp DN xây dựng phương án khắc phục các khó khăn tài chính.

Đối với DN cần cơ cấu lại tổ chức, hoạt động kinh doanh, tài chính, cơ quan đại diện chủ sở hữu phải tiến hành phê duyệt phương án tái cơ cấu của DN trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án của DN. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet