Kho bạc Nhà nước Cao Bằng khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XII

BT

Các đại biểu đã thông qua Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐUK ngày 05/7/2016 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 56-KH/ĐUKB ngày 25/7/2016 của Đảng uỷ Kho bạc Nhà nước tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành.
Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho toàn thể đảng viên, quần chúng trong cơ quan. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức trong Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các văn kiện Đại hội. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng đề ra.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đất nước ta đã trải qua 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011- 2020), 2 năm thực hiện Hiến pháp 2013. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước; định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
Nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI, văn kiện các Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước. Văn kiện Đại hội tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta. Văn kiện Đại hội có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh- quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.
Hội nghị đã được truyền đạt những nội dung cơ bản, đi sâu phân tích, giới thiệu những mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016 - 2020; Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Các đại biểu đã thông qua Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020; thông qua Chương trình hành động của Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo Chỉ thị số 07-CT/BCSĐ, ngày 15/4/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Đồng thời thảo luận góp ý vào dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ và KBNN tỉnh Cao Bằng.
Để Nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống, cấp ủy các chi bộ và đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên, công chức cơ quan KBNN tỉnh làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; nêu cao tính tự giác trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động. Tiếp thu đầy đủ những nội dung của Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập và xây dựng chương trình hành động ở đơn vị mình đạt kết quả tốt.Ngay sau Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, toàn thể đảng viên, công chức của cơ quan đều phải viết Bài thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối, đặc biệt là về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp; ý kiến của cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức về các biện pháp thực hiện ở cơ quan và trách nhiệm cụ thể của bản thân đối với việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.                           

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet