Khu Kinh tế Đông Nam (Nghệ An) quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng XII

PV

Sáng 22/7, Đảng ủy Ban quản lý Khu Kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư Đảng khối các cơ quan tỉnh Nghệ An giới thiệu những nội dung cơ bản trong văn kiện Đại hội XII trên cơ sở Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Nội dung văn kiện Đại hội XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới (1986 - 2016); Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015). Văn kiện lần này có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn, điển hình là thể hiện qua 5 thành tố của chủ đề Đại hội XII gồm: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới; Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung làm rõ nhận thức của từng cán bộ, đảng viên về những vấn đề cơ bản, những điểm mới, cốt lõi trong các chuyên đề đã được giới thiệu tại Hội nghị; Liên hệ thực tiễn cá nhân trên cương vị công tác và đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thời gian tới.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet