Kiểm soát việc kinh doanh các sản phẩm thuốc lá

Khánh Chi

Nhằm giảm gánh nặng bệnh tật do thuốc lá gây ra, dựa theo Công ước khung về kiểm soát thuốc lá; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chính phủ đã đưa ra chiến lược kiểm soát việc kinh doanh các sản phẩm thuốc lá đến năm 2020.

 

Chiến lược này đã được Chính phủ phê duyệt và nằm trong“Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”.

Xây dựng quy hoạch kinh doanh thuốc lá của cả nước, bao gồm quy hoạch vùng nguyên liệu thuốc lá, quy hoạch sản xuất thuốc lá, quy hoạch mạng lưới kinh doanh thuốc lá.

Đánh giá và công bố sản lượng thuốc lá sản xuất của doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ trên cơ sở tổng sản lượng được phép sản xuất của toàn ngành thuốc lá đã được công bố trước ngày Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá có hiệu lực. Thường xuyên kiểm tra việc cấp phép bán buôn, bán lẻ thuốc lá. Kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông thuốc lá từ bán buôn đến bán lẻ, tiếp tục thực hiện việc cấp phép kinh doanh cho đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ và thí điểm cấp phép đối với điểm bán lẻ thuốc lá.

Xây dựng quy chế quản lý nhập khẩu và kinh doanh thuốc lá; quy định đầu mối nhập khẩu, tiêu chuẩn chất lượng và nhãn mác thuốc lá nhập khẩu; quản lý lưu thông trong nước đối với sản phẩm thuốc lá nhập khẩu; thực hiện dán tem nhập khẩu riêng để phân biệt thuốc lá nhập khẩu với thuốc lá sản xuất trong nước.
Xây dựng và sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về cấm toàn diện quảng cáo, khuyến mãi, tài trợ các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực thi các quy định về cấm quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc lá.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet