Kinh tế vẫn là nhiệm vụ trọng tâm để đưa Long Biên thành đô thị trung tâm

Nguyễn Duyên

Kinh tế vẫn là nhiệm vụ trong tâm để đưa Quận Long Biên trở thành đô thị trung tâm phía bắc Thủ đô là chỉ đạo của Đ/c Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh về nhiệm vụ của Quận trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đảng quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ ra nguyên nhân, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Quận ủy Long Biên trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Quang Nghị- Bí thư Thành ủy Hà Nội đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng tình với các nội dung khá toàn diện đã được đề cập trong dự thảo báo cáo trình đại hội với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh thêm các nhiệm vụ cụ thể để Đảng bộ Quận ủy Long Biên thực hiện trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu trở thành đô thị trung tâm phía bắc Thủ đô phát triển bền vững, hiện đại. Dưới đây là trích phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị về những nội dung, nhiệm vụ nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới.

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt tinh thần phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, quận cần thực hiện các giải pháp tích cực, hiệu quả đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng (dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp) trên địa bàn. Ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ cao cấp (giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng…); thu hút đầu tư phát triển các trung tâm thương mại, chợ theo quy hoạch; tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ; tích cực chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển đô thị, sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận nhanh và bền vững. 

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu chỉ đạo Đại hội
Thứ hai: Trên cơ sở các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đã được thành phố phê duyệt, quận cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, sai phép, phá vỡ quy hoạch, kiến trúc đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất trên địa bàn; huy động các nguồn vốn trong doanh nghiệp, trong nhân dân để đầu tư thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tốc độ xây dựng kết cấu, hạ tầng, các công trình phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao; thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị, bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn đô thị về môi trường, diện tích đất giao thông, mật độ cây xanh… 

Thứ ba: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao hơn. Nhiệm kỳ qua, công tác cải cách hành chính của quận có nhiều tiến bộ, Long Biên là quận triển khai thí điểm mô hình chuẩn "bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính"; xây dựng mô hình "cơ quan điện tử"; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Quá trình thực hiện các đồng chí đã rút ra được nhiều kinh nghiệm tốt. Từ những kết quả đạt được, tôi đề nghị đại hội tiếp tục đánh giá, phân tích kết quả cải cách hành chính tại Long Biên, phát huy ưu điểm và chủ động đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong cải cách hành chính. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cấp, các ngành, xây dựng đội ngũ công chức phường, quận chuẩn hóa theo vị trí việc làm. Chú trọng bồi dưỡng năng lực và giáo dục tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, đi đôi với việc xử lý kiên quyết cán bộ, đảng viên vi phạm. 

Thứ tư: Trên quan điểm xây dựng, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần xã hội; là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Quận cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh về xây dựng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhân dân. Phải sâu sát, có nhiều biện pháp thiết thực để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Thứ năm: Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phục vụ cho mục tiêu phát triển của quận trong 5 năm tới. Tăng cường củng cố quân sự, quốc phòng địa phương. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Thứ sáu: Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên. 

Chăm lo công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền quận, phường. Phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra trong nhiệm kỳ tới. 

(...) Ngay sau đại hội, cấp ủy mới cần khẩn trương quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; trong đó, xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân; thường xuyên kiểm tra, sơ kết để rút kinh nghiệm chỉ đạo; kịp thời nhân rộng những điển hình để phát huy, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Trước mắt là tập trung thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, tạo đà thuận lợi thực hiện tốt kế hoạch 5 năm (2016-2020). 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet