Kon Tum phê duyệt đề án hỗ trợ DTTS người Brâu và Rơ Măm phát triển kinh tế

Phương Nam

Ngày 1/10, UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu và Rơ Măm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Mục tiêu của Đề án này là duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của dân tộc Brâu và Rơ Măm; giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Brâu và Rơ Măm một cách bền vững nhằm giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại thôn Đăk Mế và làng Le nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc Brâu và Rơ Măm; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dân tộc Rơ Măm trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ được hỗ trợ để phát triển kinh tế. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc)

Các nội dung của đề án là: Xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thôn Đăk Mế và làng Le phấn đấu theo định hướng tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Hỗ trợ các điều kiện để phát triển sản xuất; Hỗ trợ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tuyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào; Hỗ trợ đào tạo, sử dụng cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị: Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc Brâu và Rơ Măm tại các cơ quan, đơn vị địa phương; Hỗ trợ về giáo dục và y tế.

Tổng kinh phí thực hiện đề án là 159 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 154 tỷ đồng; nguồn vốn lồng ghép các chính sách khác gần 5 tỷ đồng, gồm vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả việc thực hiện Đề án; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc.

Các sở ngành liên quan như Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ tham gia thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet