Lâm Đồng: Các sở, ban ngành cùng chung tay để hoàn thành mục tiêu nông thôn mới

Minh Thư

Lâm Đồng phấn đấu có thêm ít nhất 12 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, lũy kế đến cuối năm 2017 toàn tỉnh có từ 72 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt trên 17,5 tiêu chí….

Mục tiêu mà tỉnh Lâm Đồng đề ra trong năm 2017 là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/12/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017; Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Trong đó, phấn đấu có thêm ít nhất 12 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, lũy kế đến cuối năm 2017 toàn tỉnh có từ 72 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt trên 17,5 tiêu chí.

 Các sở, ban ngành ở Lâm Đồng cùng chung tay để hoàn thành mục tiêu nông thôn mới. (Ảnh: Báo Lâm đồng)

Đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục rà soát mức độ đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Xây dựng huyện Đơn Dương thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu; các huyện còn lại và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, mỗi địa phương xây dựng ít nhất 01 xã thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng huyện Đức Trọng là huyện NTM trong quá trình đô thị hóa.

Vì thế, Lâm Đồng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Kết luận số 139-KL/TU ngày 07/3/2017 về Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2016 và Chương trình công tác số 75-CTr/BCĐNTM ngày 14/3/2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 để chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình năm 2017.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thành lập Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới cấp huyện theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM, trong đó Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM; mở rộng xã hội hoá công tác tuyên truyền, chú trọng đến từng địa bàn dân cư, từng hộ gia đình.

Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua“Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng NTM” giai đoạn II (2016 – 2020); triển khai có hiệu quả các cuộc vận động gắn với xây dựng NTM như : Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”,.... Khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng NTM.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Trong đó tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm; hỗ trợ hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu, trước hết tập trung vào các nhóm sản phẩm chủ lực.

Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế hợp tác tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 theo Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh; xây dựng đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt. Đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân để tạo nguồn lực thực hiện Chương trình.

Các sở, ngành tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2025 và bám sát Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh để điều hành, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Xác định nội dung có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn để đầu tư;  chỉ đạo các địa phương, các xã xây dựng theo quy hoạch, lựa chọn đầu tư những công trình có nhu cầu bức thiết phục vụ sản xuất và đời sống phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tăng cường giám sát chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn xã; đối với các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng cần tăng cường công tác quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển đường giao thông nông thôn; Đề án hỗ trợ phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ; Đề án xã hội hóa, khuyến khích công tác đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Rà soát điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện để xây dựng, phát triển hạ tầng nông thôn, việc đầu tư cần phải trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải và để nợ đọng xây dựng cơ bản.

Cùng với đó, các sở ngành cùng nhau phát triển các vấn đề về giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)….

Theo đó, Văn phòng Điều phối tỉnh sẽ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình của các địa phương; rà soát những khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ cho các địa phương; phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, rà soát, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh công nhận các xã, huyện đạt chuẩn NTM năm 2017. Tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh xây dựng báo cáo, tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình NTM năm 2017 (dự kiến trong tháng 1/2018).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet