Lâm Đồng chăm lo đời sống giáo dân và đồng bào dân tộc

Chính sách đại đoàn kết dân tộc được coi là nòng cốt, bởi nói cho dân nghe, làm cho dân hiểu, chỉ lối cho dân theo và làm gương cho dân tin là việc quan trọng, có như vậy mới xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương.

Đó là một trong những mục tiêu đưa đưa ra tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các chức sắc tôn giáo, già làng, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng mới đây.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu là 10 huyện, 2 thành phố (Đà Lạt, Bảo Lộc) trong tỉnh. Với gần 1.400 Ủy viên Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp; chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo; người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đây thực sự là ngày hội của những người làm công tác dân tộc. Bởi, thông qua hội nghị, những kinh nghiệm, những cách làm hay và đặc biệt là những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là những nội dung chính trong Nghị quyết XII của Đảng sẽ được đưa về cơ sở và vận dụng trong thực tế.

Phát biểu với các chức sắc, chức việc và Ủy viên MTTQ của tỉnh, đồng chí Phan Văn Phấn, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: Lâm Đồng là địa phương có dân số trung bình, nhưng số lượng đồng bào dân tộc chiếm đa số so với tỉ lệ chung của cả nước. Do đó, việc truyền đạt một số vấn đề chung và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào thực tế cần được vận dụng sáng tạo, linh hoạt và cần có những đổi mới sao cho phù hợp với thực tiễn của địa phương. Trong đó, những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác tôn giáo, dân tộc và chính sách đại đoàn kết dân tộc được coi là nòng cốt, bởi nói cho dân nghe, làm cho dân hiểu, chỉ lối cho dân theo và làm gương cho dân tin là việc quan trọng, có như vậy mới xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương.

Báo cáo những đầu việc cần làm sau hội nghị, đồng chí Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết: Để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, vai trò của những người làm công tác dân tộc rất quan trọng. Trọng tâm của chương trình là tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của MTTQ các cấp trong tỉnh. Theo đó, MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và cụ thể hóa bằng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X. 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu sâu 3 chuyên đề gồm: Những nội dung cốt lõi và mới của Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu cũng nghiên cứu, góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Riêng trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, MTTQ tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 7, khóa XI của Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; các chính sách của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo… Mục đích cuối cùng của việc học tập và trienr khia Nghị quyết là chăm lo đời sống giáo dân và đồng báo dân tộc, tập trung phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

Cũng nằm trong chương trình quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trước đó Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã tổ chức khai mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Hội nghị đã được trực tuyến tới 12 điểm cầu gồm các huyện, thành trong tỉnh và đơn vị Công an tỉnh.

Nam Phương

(Bài viết phục vụ "Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2016")

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet