Lâm Đồng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Nguyễn Duyên

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng xác định, việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, cũng như Đại hội Đảng các cấp phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó cần chú ý đến 3 yếu tố có ý nghĩa quyết định.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh của toàn dân, bảo đảm sự đồng thuận xã hội; huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, đã xác định 4 chương trình trọng tâm và 12 dự án, công trình trọng điểm nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Ngay sau Đại hội, Đảng bộ các huyện, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương triển khai học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu của đơn vị, địa phương mình phù hợp với yêu cầu mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã thông qua Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của các ngành, địa phương, đơn vị phải cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, các Đảng bộ sẽ tiếp tục lựa chọn đúng những khâu, lĩnh vực đột phá, đặc biệt quan tâm đến đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, củng cố và giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển… từ đó xây dựng và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo bằng các nghị quyết chuyên đề. Tiếp tục phát huy cao độ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội xã hội nghề nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước nhằm cổ vũ, động viên Đảng bộ và nhân dân phát huy tiềm năng thế mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X đề ra. 

Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng xác định, việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, cũng như đại hội Đảng các cấp phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó cần chú ý đến 3 yếu tố có ý nghĩa quyết định.
Một là, tiếp tục quy tụ và tăng cường hơn nữa sức mạnh đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân, làm cho tư tưởng và hành động luôn có sự thống nhất cao; tiếp tục phát huy dân chủ và thực hành dân chủ rộng rãi, trước hết là phát huy dân chủ thực sự trong từng tổ chức Đảng, từ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến từng đảng bộ, chi bộ, từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện đoàn kết chặt chẽ, phát huy tốt dân chủ sẽ huy động được mọi nguồn lực, tạo ra sức mạnh to lớn đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.    
Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là từng cấp ủy viên phải có tầm nhìn và tư duy chiến lược; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; làm việc quyết liệt, tâm huyết, thực sự tận tụy, gương mẫu, như Bác Hồ đã căn dặn: “Một tấm gương sáng còn hơn cả trăm bài diễn thuyết”. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong tư duy và hành động thực tiễn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân chung sức, đồng lòng biến ý chí thành hành động cụ thể, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. 
Ba là, thường xuyên bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội để kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện trong thực tế; kịp thời phát hiện và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn làm cản trở sự phát triển; coi trọng công tác tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt trong thực tế, nhất là ở các ngành, lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh và các địa phương.
Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, năm đầu nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt; đẩy mạnh phong trào thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet