Làm gì để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng

Nguyễn Thúy Anh

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Do đó, việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết là rất quan trọng và là nhiệm vụ trọng tâm.

Chỉ thị, nghị quyết là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ đó xây dựng chương trình kế hoạch hành động để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đưa chủ trương, đường lối của Đảng trở thành hiện thực.

Xác định tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng đã coi trọng công tác tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác này. Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng thời, từ năm 2011 đến nay, định kỳ và duy trì tốt mỗi quý một lần tổ chức triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh mới ban hành từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. 

Trong mỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết, đều xây dựng kế hoạch học tập, triển khai theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và có những điều chỉnh phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh; xác định rõ về thành phần, thời gian, nội dung và tài liệu học tập ở các cấp; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu, lựa chọn báo cáo viên. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện, Thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Tại các hội nghị tiến hành thảo luận, thông qua các chương trình hành động (hoặc kế hoạch) thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Đây là một điểm mới vì trước đây chỉ tiến hành học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, dẫn tới chất lượng công tác học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng chưa cao, chưa sát với chủ trương của nghị quyết, do đó ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện.

Căn cứ vào nội dung của từng chỉ thị, nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết và phân công cơ quan thường trực chủ động tham mưu thực hiện. Các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện trước khi được ban hành chính thức đều được thông qua thảo luận trong Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện theo hướng nhanh, gọn và hiệu quả; đôn đốc, kiểm tra các cấp ủy tổ chức thực hiện.  Công tác tuyên truyền về nội dung các chỉ thị, nghị quyết và quá trình triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết trong toàn Đảng bộ được coi trọng. Hằng tháng định hướng tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên đến các huyện, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành và đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; định hướng tuyên truyền báo chí đến các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh. Chỉ đạo thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp, phong phú để góp phần đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống như: Tuyên truyền thông qua các cơ quan thông tin - truyền thông, Bản tin sinh hoạt chi bộ, các bản tin, tập san của các cơ quan, đơn vị; phổ biến tuyên truyền thông qua các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở…

Với những cách làm trên đây, việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết ở các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn toàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt và luôn hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Công tác triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết trong cán bộ, đảng viên đạt từ 90 - 95%, triển khai trong quần chúng nhân dân đạt 75 - 80%. Tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập, nghiên cứu nghị quyết đã có những chuyển biến rõ rệt và từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, công tác tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và hạn chế: Việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết ở cơ sở đôi lúc chưa kịp thời do điều kiện tự nhiên địa hình khó khăn ảnh hưởng tới việc tập trung học viên để mở lớp; Trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên, đặc biệt là ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của một số cấp ủy Đảng còn chậm, nội dung chưa sát với điều kiện thực tiễn…

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Do đó, việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết là rất quan trọng và là nhiệm vụ trọng tâm. Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt nghị quyết, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, trong thời gian tới công tác tuyên giáo cần tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện tốt một số giải pháp sau:

1. Các cấp ủy Đảng, đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách chặt chẽ, nghiêm túc; tránh tình trạng triển khai, quán triệt qua loa, hình thức. Nâng cao chất lượng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

2. Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; chú ý lựa chọn báo cáo viên có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp sư phạm tốt, nhất là phát huy vai trò cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các ngành có liên quan đến nội dung nghị quyết để trực tiếp triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng các khâu tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết như đổi mới, đa dạng hoá các hình thức triển khai, học tập phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đối tượng. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhất là công tác chuẩn bị tài liệu học tập. Coi trọng việc xây dựng đề cương giới thiệu nghị quyết và được thẩm định trước khi đưa ra báo cáo trước hội nghị. Trong đó phải làm rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết, nội dung chính của nghị quyết, chú trọng những vấn đề cơ bản, chủ yếu và mới; Cách thức tổ chức triển khai thực hiện. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết bằng nhiều hình thức. Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Tăng cường đổi mới và phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trong việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng; kịp thời biểu dương những tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc; Nhắc nhở, phê bình các tổ chức, cá nhân có biểu hiện hình thức, làm lướt trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet