Lạng Sơn tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai có hiệu quả NQ ĐH XII

PV

Trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa tổ chức tổng kết 5 năm (2011-2016) thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 16/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; Nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ đảng viên được nâng cao; Bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Bên cạnh đó, chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm; Hệ thống tổ chức cơ sở Đảng và các hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn; công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng… Qua đó, đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Đến cuối nhiệm kỳ, số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh của tỉnh Lạng Sơn chiếm 60%; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là 85,94%; Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ là 90,40%; Tỷ lệ các tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh là 76,9%. Tỉnh Lạng Sơn đã đặt mục tiêu tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thường xuyên quan tâm, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tỉnh chú trọng quan tâm củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; nghiên cứu sắp xếp một số loại hình tổ chức Đảng để phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị...

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet