Lào Cai: Phấn đấu đến năm 2020 có 50 xã về đích NTM

Huyền Anh

Theo kế hoạch, đến hết năm 2020, toàn tình Lào Cai có 50 xã đạt chuẩn NTM (giai đoạn 2016 - 2020 là 30 xã); các xã đạt chuẩn NTM là các xã hoàn thành Chương trình 135.

 

Người dân Lào Cai hiến đất làm đường xây dựng NTM (ảnh minh họa)

Thi công hơn 30 km đường giao thông nông thôn

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, tính đến hết tháng 8 năm 2017, chương trình xây dựng nông thôn mới ở tất cả các huyện, thành phố và các xã trong tỉnh được đẩy mạnh thực hiện.Tỉnh đã  đã tiến hành rà soát, điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020; rà soát chi tiết các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với thực tế các địa phương.

Cụ thể, trong tháng 8 toàn tỉnh đã thi công được 31,57 km đường GTNT (gồm: BTXM 14,1 km; cấp phối 4,25 km; mở mới 13,22 km), giảm 10,7 km so với tháng trước (do mưa lũ kéo dài ảnh hưởng đến quá trình thi công đường GTNT). Lũy kế từ đầu năm đến nay làm được 360,65 km đạt 47,4% KH (trong đó: BTXM 168,32 km; cấp phối 115,9 km; mở mới 76,42 km); vận động nhân dân xây dựng 454 nhà tiêu hợp vệ sinh, lũy kế 3.025 nhà; 457 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh, lũy kế 2.439 chuồng; 617 hố rác hộ gia đình, lũy kế 3.782 hố.

Các cấp ủy đảng chính quyền trên toàn tỉnh đã huy động các các cơ quan, đơn vị, tập thể, doanh nghiệp, nhân dân tham gia tự nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới, gồm: 1.199,3 triệu đồng tiền mặt, lũy kế 9.143,8 triệu đồng; 15.362 công lao động, lũy kế 55.971 công; hiến 6.120 m2 đất; lũy kế 69.515 m2.

Bên cạnh kết quả đạt được, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn còn một số hạn chế: Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại một số cấp ủy, chính quyền về xây dựng NTM chưa quyết tâm, thiếu sâu sát; có nơi còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành; công tác xóa đói, giảm nghèo chưa thực sự bền vững; một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước; nguồn lực đầu tư từ ngân sách chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế…

Phấn đấu đến năm 2020, 50 xã đạt chuẩn NTM

Theo kế hoạch, đến hết năm 2020, địa phương này có 50 xã đạt chuẩn NTM (giai đoạn 2016 - 2020 là 30 xã); các xã đạt chuẩn NTM là các xã hoàn thành Chương trình 135; duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt; phấn đấu mỗi năm bình quân một thôn đạt từ 2-3 tiêu chí; các xã đạt chuẩn NTM có ít nhất một “Thôn kiểu mẫu”, các xã còn lại, mỗi xã có từ 1-2 “Thôn kiểu mẫu”…

Để đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ Bảy BCH Trung ương Đảng (khóa X) “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh Lào Cai với mục tiêu phát triển nông-lâm nghiệp và xây dựng NTM là trọng tâm. Đảng đoàn HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai xây dựng NTM và Đề án xây dựng NTM tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020; nghiên cứ nghị quyết ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ chương trình, đề án phục vụ xây dựng NTM hiệu quả.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Đề án xây dựng NTM tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020; rà soát, điều chỉnh, nâng cao chất lượng quy hoạch NTM; tăng cường huy động, bố trí lồng ghép các nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Chỉ đạo cơ quan thường trực và các ngành thành viên BCĐ cấp tỉnh tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phong tham mưu, đề xuất với BTV Tỉnh ủy các chủ trương, cơ chế, chính sách, huy động lồng ghép nguồn lực và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Tiến hành xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và sản xuất, giải quyết đầu ra cho sản phẩm để thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân…

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch và phối hợp với đơn vị hữu quan triển khai thực hiện Chỉ thị; tăng cường phổ biến, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM. Các sở, ngành chức năng, các địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông tích cực tuyên truyền về Chỉ thị. Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo sâu sát việc thực hiện chương trình; thường xuyên đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện…

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet