Lào Cai: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Sáng 16/6, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Hội nghị được tiến hành theo hình thức truyền hình trực tuyến đến các huyện, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; Là kết quả trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và các Hội nghị Trung ương khóa XI; Thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Bí thư Tinh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh phát biểu tại Hội nghị
Tại  hội nghị, đại biểu tham gia sẽ được nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản, mới của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghiên cứu nội dung Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08 ngày 26/3/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng dành thời gian thích đánh cho đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong quá trình quán triệt, nghiên cứu, các đồng chí báo cáo viên tập trung làm rõ những nội dung cơ bản gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, cụ thể là những nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, cụ thể hóa là 4 chương trình, 19 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV; Các đồng chí dự hội nghị chú trọng nghiên cứu những nội dung liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ trong thực tiễn của mình. Thông qua việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XII của Đảng tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động để quyết liệt và chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Hội nghị được tiến hành trong ngày 16 và sáng 17/6/2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet