Lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống tác hại rượu, bia

Ngô Huyền

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai các hoạt động phòng chống tác hại rượu, bia

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được chỉ định làm trưởng ban. Ban Chỉ đạo quốc gia quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên ngành về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Bên cạnh đó Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo quốc gia là Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet