Lập các đoàn giám sát công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV

Vạn Xuân

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa phê chuẩn kế hoạch triển khai giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thành lập các đoàn giám sát do các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn; các thành viên là cán bộ, chuyên viên các ban, đơn vị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (có thể mời thêm đại diện các cơ quan hữu quan, các tổ chức thành viên của Mặt trận) để giám sát công tác bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Việc giám sát tại các địa phương được tiến hành thành 3 đợt. Cụ thể: 

Giám sát đợt 1, từ ngày 20/3/2016 đến ngày 11/4/2016

Nội dung giám sát việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương bảo đảm đúng pháp luật vềCơ cấu, thành phần, số lượng thành viên tổ bầu cử (chú ý có các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử); Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử.

Giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và thủ tục, hồ sơ ứng cử: Việc dự kiến người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử; Việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi công tác, nơi làm việc đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử; Việc hướng dẫn thủ tục hoàn tất hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ (lưu ý hướng dẫn rõ ràng đối với người tự ứng cử); Việc chuyển hồ sơ từ Ủy ban bầu cử sang Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; Số lượng người được giới thiệu ứng cử so với số lượng đại biểu được bầu.

Giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử: Thành phần, số lượng cử tri; Chương trình hội nghị cử tri; Việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa lập các đoàn giám sát công tác bầu cử QH khóa XIV. ảnh minh họa

Giám sát đợt 2, từ ngày 12/4/2016 đến ngày 26/4/2016

Nội dung giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về danh sách cử tri: Cách tính tuổi; Tư cách cử tri và ghi tên cử tri vào danh sách; Người không được ghi tên vào danh sách cử tri; Việc niêm yết danh sách cử tri (nơi niêm yết danh sách cử tri).

Giám sát việc niêm yết danh sách những người ứng cử: Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội: Danh sách chính thức những người ứng cử do Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban MTTQ cấp tỉnh lập và của Hội đồng bầu cử quốc gia gửi về có đúng không.

Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân: Theo danh sách chính thức những người ứng cử do hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp lập và Ủy ban bầu cử cùng cấp chuyển sang có đúng không.

Giám sát đợt 3, từ ngày 28/4/2016 đến ngày  22/5/2016

Nội dung giám sát việc vận động bầu cử: Hoạt động của những người ứng cử trong vận động bầu cử thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri và phương tiện thông tin đại chúng; Bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu vận động bầu cử; Hình thức, nội dung và thời gian vận động bầu cử; Trách nhiệm tổ chức vận động bầu cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; Những vi phạm pháp luật (nếu có) trong quá trình vận động bầu cử.

Giám sát trình tự bầu cử, thể thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, tổng hợp kết quả bầu cử trong ngày bầu cử: Thẻ cử tri theo đúng mẫu quy định; Bố trí khu vực bỏ phiếu; Việc chấp hành nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín (chú ý giám sát việc không được bỏ phiếu hộ người khác); Việc đóng dấu "đã đi bầu" của tổ bầu cử vào thẻ cử tri đối với cử tri đã bỏ phiếu bầu; Việc mở hòm phiếu và kiểm phiếu; Việc tổng hợp kết quả bầu cử; Việc ghi biên bản bầu cử.

Hình thức giám sát: Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác bầu cử tại các địa phương với các hoạt động cụ thể như sau: Làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và các cơ quan hữu quan ở địa phương (khi cần thiết) về tình hình triển khai công tác bầu cử tại địa phương; Trực tiếp giám sát công tác bầu cử tại một số đơn vị cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, thành phố; Kết thúc đợt giám sát, các đoàn giám sát có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả giám sát gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet