LĐLĐ TP HCM quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII

Ngày 25/8/2016, Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động TP HCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với sự tham gia của 225 cán bộ, đảng viên và Ban chấp hành các đoàn thể trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Hữu Minh - Phó Bí thư Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng Thành phố trình bày những nội dung cơ bản và cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gồm: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới, những tồn tại, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm; giới thiệu, quán triệt mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng, các nhiệm vụ giải pháp, 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020 đã nêu trong nghị quyết; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào trong cuộc sống.
Để góp phần cùng Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố thực hiện tốt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Trên cơ sở Chương trình hành động số 165-Ctr/ĐU ngày 03/3/2016 của Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động TP bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào Chương trình hành động số 165-Ctr/ĐU ngày 03/3/2016 với các giải pháp thực hiện tập trung vào những nội dung chính như: Lãnh đạo các chi, đảng bộ bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phản bác các quan điểm sai trái”, nắm sát tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; những nội dung, phương thức, cách làm phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Việc thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, với lực lượng vũ trang, với các hội quần chúng trong công tác dân vận và giải pháp thực hiện tốt Đề án xây dựng lực lượng chính trị trong các khu chế xuất, công nghiệp giai đoạn 2015 - 2020. Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong 5 năm tới gắn với mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố đề ra.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet