Báo điện tử Infonet xin giới thiệu một số câu hỏi mẫu thường gặp trong kì thi Toán Quốc tế Kangaroo của học sinh lớp 3-4.

Hoàng Thanh