Một số điểm mới trong quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

PV

Một trong những nội dung quan trọng được Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành TƯ khóa XII thảo luận và quyết định là về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra TƯ; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trong đó có một số điểm mới.

Về những điểm mới được sửa đổi, bổ sung trong Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, có 3 vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đó là: 
Quy chế quy định cụ thể đơn tố cáo mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương không giải quyết theo Quyết định 210-QĐ/TW ngày 08/11/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nhằm ngăn chặn những người lợi dụng việc tố cáo để xuyên tạc sự thật, vu khống, tố cáo bịa đặt, đả kích, chia rẽ bè phái, gây rối nội bộ, tố cáo nhiều lần có dụng ý xấu.
Quy chế xác định rõ hơn nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Kết luận số 72-KL/TW ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020.
Quy chế tăng trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: “Kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”. Đây là bước thể chế hóa Chỉ thị 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị, trong đó giao cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra Đảng các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định thi hành Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy có trách nhiệm chủ trì giải quyết tố cáo theo quy định của Bộ Chính trị hoặc cấp ủy cùng cấp về giải quyết tố cáo về những nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.
Quy định bổ sung việc giám sát tổ chức đảng trong việc ban hành các văn bản có dấu hiệu trái với chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Để nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng cấp dưới trong việc xem xét, thi hành kỷ luật, lần này Trung ương quy định rõ hơn việc biểu quyết quyết định các hình thức kỷ luật cụ thể, nếu không có hình thức kỷ luật nào đủ đa số phiếu theo quy định, thì cộng dồn số phiếu từ hình thức kỷ luật cao nhất xuống đến hình thức kỷ luật liền kề thấp hơn, đến hình thức kỷ luật nào mà kết quả có đủ đa số phiếu theo quy định sẽ quyết định lấy hình thức kỷ luật đó.
Thực tế những năm qua, đảng viên khiếu nại lên cấp Trung ương ngày càng nhiều, tốn kém thời gian và công sức song kết quả giải quyết khiếu nại ở cấp Trung ương cơ bản đều giữ nguyên hình thức kỷ luật. Do đó, lần này, Trung ương quy định: “Ban Bí thư là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với hình thức kỷ luật khai trừ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức do cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trở xuống quyết định. Đối với các hình thức kỷ luật do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thì Ban Chấp hành Trung ương là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng”.
Một nội dung cũng rất quan trọng là việc xác định thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và quy định đảng viên bị kỷ luật oan phải được xin lỗi và phục hồi quyền lợi. Đây là quy định mới nhân văn của Đảng. Vấn đề này sẽ được thể chế hóa bằng văn bản của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet