Một số nội dung đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Công nghệ BCVT

Hoàng Thanh

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 222/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Theo đó, về căn bản, Học viện thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện theo Nghị quyết số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 với một số nội dung cơ bản như:

Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học: Phát triển chương trình đào tạo theo hướng hiện đại đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng của người học sau khi tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, bảo đảm đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ hữu, giáo trình, tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các chương trình bồi dưỡng theo nhu cầu của xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định và các hình thức tuyển sinh, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Quyết định các hoạt động đào tạo như: Phương pháp giảng dạy, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, cấp phát và quản lý văn bằng chứng chỉ công bố công khai và đảm bảo chuẩn đầu ra, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Quyết định hoạt động nghiên cứu khoa học, khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học,  ứng dụng và triển khai kết quả nghiên cứu khoa học gắn với thị trường và xã hội, quyết định tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, tổ chức hội thảo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, chủ động tìm kiếm và nhận tài trợ, viện trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học công nghệ trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Quyết định liên kết đào tạo với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài trên cơ sở chương trình liên kết đã được kiểm định chất lượng, thực hiện cung cấp thông tin về các chương trình liên kết đào tạo, tổ chức quản lý, đào tạo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định liên kết đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước trên cơ sở chương trình liên kết đã được kiểm định chất lượng, thực hiện cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo, tổ chức quản lý đào tạo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người học.

Thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ bao gồm cả dịch vụ sự nghiệp do Nhà nước đặt hàng và thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

Về tổ chức bộ máy nhân sự: Quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, quy định chức năng, nhiệm vụ cũng như quy chế hoạt động của các tổ chức trực thuộc.

Quyết định cơ cấu, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, tuyển dụng viên chức, nhân viên hợp đồng, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự làm công tác quản lý trên cơ sở quy chế và chủ trương được hội đồng Học viện thông qua. Kí kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng, khen thưởng, chấm dứt hợp đồng và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

Quyết định việc giao kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động với giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và ngoài nước trong và ngoài tuổi lao động để thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý của học viện, đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng và đào tạo trong nghiên cứu khoa học.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet