Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong tiến hành Đại hội Đảng cấp huyện

Nguyễn Duyên

Từ kết quả đại hội của 1.413 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, Ban Tổ chức Trung ương chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm và tổng hợp những vấn đề cần quan tâm rút kinh nghiệm của việc tiến hành Đại hội Đảng cấp huyện và tương đương trên cả nước.

Cấp ủy các cấp cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy cấp trên để thực hiện đúng; đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị mình. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy viên phụ trách, chỉ đạo đối với từng đảng bộ. Cấp ủy cần chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của đảng viên, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Cấp ủy triệu tập đại hội cần chủ động chuẩn bị tốt các nội dung của đại hội theo quy định; phát huy dân chủ, lấy ý kiến tham gia rộng rãi của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân; coi trọng việc tiếp thu, giải trình có căn cứ, bảo đảm tính thuyết phục đối với các ý kiến đống góp vào các dự thảo văn kiện; Nội dung tham luận tại đại hội cần quan tâm đến những kiến nghị, đề xuất chủ trương, các biện pháp, giải pháp để lãnh đạo có hiệu quả kết quả nghị quyết đại hội xác định trong nhiệm kỳ mới; Thời gian đại hội cần được bố trí cân đối nội dung về nhân sự và nội dung thảo luận, quyết định về các văn kiện.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình, TP Hà Nội

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải mở rộng dân chủ, đánh giá đúng tình hình cán bộ, thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên để bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên. Đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, phát huy trí tuệ của đại biểu đại hội. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề tồn đọng liên quan đến công tác cán bộ, giải quyết kịp thời những ý kiến thắc mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự ổn định tư tưởng trước khi vào đại hội. Đối với cán bộ nữ, trẻ đủ điều kiện cơ cấu vào cấp ủy khóa mới cần sớm rà soát quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bố trí vị trí công tác phù hợp.

Việc lựa chọn nhân sự tham gia đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu phải là những đồng chí có năng lực, kinh nghiệm, uy tín, nắm chắc nguyên tắc, trình tự điều hành đại hội, đặc biệt thủ tục bầu cử, trình bày rõ ràng, mạch lạc và đảm bảo thời gian dự kiến.

Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh cần tổ chức việc rút kinh nghiệm đại hội điểm; tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực trực thuộc trong việc chuẩn bị và triển khai tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện.

Qua đại hội đảng bộ cấp huyện, Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp các nội dung đề xuất và kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư như sau:

Việc thí điểm đại hội cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy qua 2 nhiệm kỳ thực hiện, cần sớm tổng kết để có chủ trương thực hiện thống nhất trong toàn Đảng.

Nghiên cứu sửa đổi các bước tiến hành đại hội trong hương dẫn số 01HD/TW, ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư theo hướng phù hợp với thực tiễn; sửa đổi quy định về quy trình lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư cấp ủy thống nhất theo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Nghiên cứu hướng dẫn cụ thể cách thức thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên thực hiện được thuận lợi và thống nhất tại đại hội đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Nghiên cứu hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chủ trương bố trí các chức danh không phải là người địa phương.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet